Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Rewident taboru

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód rewidenta taboru kolejowego jest pod kodem 831209.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, rewidentem taboru kolejowego może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. *WARIANT 1:

          - posiada:

          a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny mechanicznej lub elektrycznej;

         albo

         b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w dziedzinie mechanicznej lub elektrycznej,

         - posiada zawodowy staż pracy - 1 rok oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
         lub

        *WARIANT 2:

        - posiada:

        a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach z

         dziedziny mechanicznej lub elektrycznej;

        albo

       b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach w dziedzinie mechanicznej lub elektrycznej,

       - posiada zawodowy staż pracy - 2 lata oraz odbyła przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na rewidenta taboru kolejowego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne w jednostce taboru
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej lub elektrycznej
- zajęcia próbne - wykonywanie czynności rewidenta taboru kolejowego pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Rewidenta taboru kolejowego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.


Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Rewidenta taboru kolejowego.

Do zadań rewidenta taboru kolejowego należy:

 • przeglądanie taboru kolejowego przybyłego z drogi,
 • wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączania ich z ruchu,
 • badanie wagonów po rozładunku i załadunku,
 • kierowanie do odpowiednich warsztatów wagonów z upływającym lub przekroczonym terminem naprawy okresowej oraz wagonów do naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych,
 • sprawdzanie taboru kolejowego po wykolejeniu i decydowanie o jego dopuszczeniu do ruchu,
 • sprawdzanie stanu technicznego pociągu przed jego wyjazdem i dopuszczanie pociągu do jazdy,
 • wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu,
 • obserwowanie i nadzorowanie taboru kolejowego w czasie pracy przewozowej,
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami związanymi z obsługą, naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego,
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska,
 • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • kierowanie zespołami ludzi przy naprawie i obsłudze taboru kolejowego,
 • wykonywanie prac związanych z naprawą i badaniem stanu technicznego taboru kolejowego znajdującego się w lokomotywowniach i wagonowniach oraz pociągów w obrębie posterunku i stacji, pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów, przy pomocy narzędzi i przyrządów pomiarowych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.