Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Automatyk sterowania ruchem

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie / przygotowanie zawodowe / egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód automatyka sterowania ruchem kolejowym jest pod kodem 742101.

Opis

Automatyk sterowania ruchem kolejowym - osoba, która samodzielnie prowadzi prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

Wymagania
do góry
Automatykiem sterowania ruchem kolejowym zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 3. zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 5. zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 6. uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 7. posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 8. posiada zawodowy staż pracy - 1 rok na stanowiskach związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym albo wymagających kwalifikacji zawodowych w zawodach lub specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej - przy naprawie i utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, oraz odbyła przygotowanie zawodowe,
 9. posiada:

    a) wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym

    lub w specjalnościach z dziedziny mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej;

    albo

    b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w zawodach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym

    lub zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej;

    lub

    c) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze

    sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub

    teletechnicznej;

    albo

    d) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w zawodach związanych ze sterowaniem ruchem

    kolejowym lub w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej.

Zatrudnienie / przygotowanie zawodowe / egzamin
do góry
1) Zatrudnienie
Kandydat na automatyka sterowania ruchem kolejowym musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - paragraf 2 punkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

2) Przygotowanie zawodowe
W skład przygotowania zawodowego wchodzi:

- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne - według programu pracodawcy,
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika.

3) Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy:
- praktyczny
- teoretyczny
- szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Automatyka sterowania ruchem kolejowym określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Do zadań automatyka sterowania ruchem kolejowym należy:

 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
 • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
 • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
 • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
 • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
 • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym;
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe;
 • prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.