Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Opis - Po?rednik nieruchomo?ci

Email PDF

Opis
Wymagania
Licencja i rozw�j zawodowy
Czynno?ci zawodowe

W klasyfikacji zawod�w i specjalno?ci zaw�d�po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami�jest pod kodem 244101.

Opis
do g�ry

Po?rednik w obrocie nieruchomo?ciami - osoba fizyczna posiadaj?ca licencj? zawodow?. Wykonuje zawodowo czynno?ci zmierzaj?ce do zawarcia przez inne osoby um�w dotycz?cych: nabycia lub zbycia praw do nieruchomo?ci, nabycia lub zbycia w?asno?ciowego sp�?dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, sp�?dzielczego prawa do lokalu u?ytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w sp�?dzielni mieszkaniowej, najmu lub dzier?awy nieruchomo?ci albo ich cz??ci oraz innych um�w maj?cych za przedmiot prawa do nieruchomo?ci lub ich cz??ci.

Wymagania
do g�ry
Licencj? po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami, zgodnie z Ustaw? z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami mo?e otrzyma? osoba, kt�ra:

 • posiada wy?sze wykszta?cenie - nie ma znaczenia, jaki rodzaj studi�w sko?czy?a, mog? by? licencjackie;
 • uko?czy?a studia podyplomowe w zakresie po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami- je?eli studia wy?sze obejmuj? swoim zakresem minimum okre?lone przez resort infrastruktury dla studi�w podyplomowych, to osoba, kt�ra je ko?czy, nie musi dodatkowo ko?czy? studi�w podyplomowych;
 • odby?a praktyk? zawodow? w zakresie po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami - praktyka ta nie mo?e trwa? kr�cej ni? 6 miesi?cy;
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych;
 • nie by?a karana za przest?pstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przest?pstwa gospodarcze, za fa?szowanie pieni?dzy, papier�w warto?ciowych, znak�w urz?dowych, za sk?adanie fa?szywych zezna? oraz za przest?pstwa skarbowe.

Licencja i rozw�j zawodowy
do g�ry

Droga do uzyskania licencji po?rednika nieruchomo?ci wygl?da nast?puj?co:

 • z?o?enie wniosku o nadanie licencji zawodowej,
 • wydanie ?wiadectwa kwalifikacyjnego, nadanie uprawnie? i licencji zawodowych,
 • wpis do Centralnego Rejestru Po?rednik�w w Obrocie Nieruchomo?ciami (w Resorcie Infrastruktury) i nabycie prawa wykonywania zawodu;
  - dopiero z dniem wpisu do rejestru osoby te uzyskuj? prawo wykonywania licencjonowanej dzia?alno?ci,
 • ponadto wymogiem ustawowym (ustawa o gospodarce nieruchomo?ciami)dla wykonywania zawodu po?rednika nieruchomo?ci jest sta?e doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Czynno?ci zawodowe
do g�ry
Do zada? po?rednika w obrocie nieruchomo?ciami nale?y:

 • przyjmowanie ofert dotycz?cych po?rednictwa w obrocie nieruchomo?ciami,
 • ustalanie z zamawiaj?cymi warunk�w nabycia/zbycia nieruchomo?ci, warunk�w najmu/dzier?awy nieruchomo?ci lub warunk�w innych zam�wie? mieszcz?cych si? w zakresie dzia?alno?ci zawodowej oraz zawieranie um�w o po?rednictwo,
 • dokonywanie ogl?dzin nieruchomo?ci i sporz?dzanie ich opisu,
 • badanie stanu prawnego nieruchomo?ci w oparciu o dokumenty dostarczone przez klient�w i ksi?gi wieczyste,
 • zbieranie informacji o nieruchomo?ciach z katastru nieruchomo?ci i innych prawnie dopuszczonych ?r�de?,
 • opracowywanie i upowszechnianie informacji o posiadanych ofertach,
 • dokonywanie prezentacji nieruchomo?ci,
 • dokonywanie zabezpiecze? prawnych i finansowych transakcji,
 • wskazywanie stronom umowy dokument�w niezb?dnych do jej spisania,
 • przygotowywanie um�w najmu i dzier?awy nieruchomo?ci i przedstawianie ich stronom,
 • doprowadzanie stron umowy do spisania umowy notarialnej,
 • wykonywanie opracowa? i ekspertyz oraz ?wiadczenie us?ug doradczych w zakresie rynku nieruchomo?ci,
 • pe?nienie funkcji bieg?ego s?dowego w zakresie swojej dzia?alno?ci zawodowej,
 • udzielanie pomocy zamawiaj?cym w kredytowaniu zakupu,
 • udzielanie pomocy zamawiaj?cym w modernizacji budowlanej nieruchomo?ci oraz w zakresie koniecznych prac geodezyjnych, architektonicznych i wyceny nieruchomo?ci przed dokonaniem transakcji,
 • prowadzenie dzia?alno?ci naukowej, dydaktycznej i publicystycznej,
 • wykonywanie zawodowo czynno?ci zmierzaj?cych do zawarcia przez inne osoby um�w dotycz?cych: nabycia lub zbycia praw do nieruchomo?ci, nabycia lub zbycia w?asno?ciowego sp�?dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, sp�?dzielczego prawa do lokalu u?ytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w sp�?dzielni mieszkaniowej, najmu lub dzier?awy nieruchomo?ci albo ich cz??ci oraz innych um�w maj?cych za przedmiot prawa do nieruchomo?ci lub ich cz??ci.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.