Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Opis - Pomocnik maszynisty

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawod�w i specjalno?ci zaw�d pomocnika�maszynisty pojazdu trakcyjnego�jest pod kodem 831107.

Wymagania
do g�ry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego i warunk�w, jakie powinny spe?nia? osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadz?cy pojazdy kolejowe, oraz Za??cznikiem nr 1 do Rozporz?dzenia zmieniaj?cego w/w Rozporz?dzenie, pomocnikiem maszynisty pojazdu trakcyjnego mo?e by? osoba, kt�ra spe?nia poni?sze warunki:

 • jest pe?noletnia,
 • posiada zdolno?? fizyczn? i psychiczn?, potwierdzon? za?wiadczeniem lekarskim,
 • odby?a przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zda?a egzamin kwalifikacyjny przed komisj?, potwierdzony ?wiadectwem z?o?enia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • WARIANT 1
  a) posiada wykszta?cenie ?rednie oraz tytu? zawodowy technika albo dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe technika w specjalno?ciach mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej, zwi?zanej z rodzajem trakcji,
  b) posiada zawodowy sta? pracy - 3 miesi?ce przy naprawie i utrzymaniu pojazd�w kolejowych odpowiedniej trakcji
  WARIANT 2
  a) posiada wykszta?cenie ?rednie oraz tytu? zawodowy technika albo dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe technika lub wykszta?cenie zasadnicze zawodowe oraz tytu? robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzaj?cy kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalno?ciach mechanicznej lub elektrycznej
  b) posiada zawodowy sta? pracy - 3 miesi?ce przy naprawie i utrzymaniu pojazd�w kolejowych odpowiedniej trakcji
  WARIANT 3
  a) z?o?y?a egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji
  b) posiada zawodowy sta? pracy - co najmniej 6 miesi?cy na stanowisku pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji
  c) odby?a przygotowanie zawodowe
  WARIANT 4
  a) z?o?y?a egzamin kwalifikacyjny na kierowc? lokomotywy spalinowej do 300 KM
  b) dodatkowo posiada zawodowy sta? pracy - co najmniej 1 rok w charakterze kierowcy lokomotywy spalinowej do 300 KM
  c) odby?a przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do g�ry
Zatrudnienie
Kandydat na Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego musi by? najpierw zatrudniony przez pracodawc? (pracodawca - w rozumieniu Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego i warunk�w, jakie powinny spe?nia? osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadz?cy pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby nast?pnie rozpocz?? przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- sta? stanowiskowy i szkolenie praktyczne w jednostce organizacyjnej zatrudniaj?cej pracownika
- szkolenie teoretyczne - nie jest wymagane przy wariancie 1
- zaj?cia pr�bne - pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, kt�ry przeprowadza si? na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpiecze?stwa i higieny pracy - wed?ug programu opracowanego przez pracodawc? zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i p�?niejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego okre?la Za??cznik nr 1 do Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa?dziernika 2005 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego i warunk�w, jakie powinny spe?nia? osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadz?cy pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do g�ry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpo?rednio zwi?zanych z prowadzeniem i bezpiecze?stwem ruchu kolejowego, dokument uprawniaj?cy do wykonywania czynno?ci na stanowisku, na kt�re pracownik zdawa? egzamin - w tym przypadku na stanowisku Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Do zada? pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego nale?y:

 • sprz?ganie lokomotywy ze sk?adem pojazdu trakcyjnego;
 • umieszczanie sygna?u ko?cowego na poje?dzie trakcyjnym lub poci?gu;
 • sprawdzanie tor�w pod k?tem p?�z hamulcowych - czy nie ma ich na torach;
 • odczepianie lokomotywy na stacji ko?cowej;
 • przeprowadzanie codziennych ogl?dzin lokomotywy;
 • uzupe?nianie stanu materia?�w eksploatacyjnych;
 • utrzymywanie pojazdu w czysto?ci, a w szczeg�lno?ci: szyby przedniej, kabiny maszynisty, przedzia?u silnikowego;
 • obserwowanie na szlaku kolejowym sygna?�w na torach i semaforach, sygna?�w r?cznych i przekazywanie informacji o nich maszyni?cie;
 • ?cis?e wykonywanie polece? maszynisty i przyjmowanie wszelkich uwag oceniaj?cych w?asn? prac?;
 • regularne ucz?szczanie na szkolenia;
 • wype?nianie wykaz�w wykonanej pracy, kwit�w materia?owych oraz wpisywanie do ksi??ki napraw zauwa?onych nieprawid?owo?ci pracy pojazdu;
 • wykonywanie drobnych napraw niesprawno?ci pojazdu;
 • ?cis?e przestrzeganie kolejowych przepis�w ruchu, bhp i ppo?.;
 • pomaganie maszyni?cie w obs?udze pojazdu trakcyjnego w jazdach poci?gowych i manewrowych;
 • prowadzenie prac obs?ugowych i porz?dkowych pojazdu trakcyjnego;
 • praca na sta?e lub w ramach sta?u dla uzyskania zawodu maszynisty pod jego kierunkiem.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.