Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pomocnik maszynisty

Email PDF


Wymagania
Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
Uprawnienia i zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego jest pod kodem 831107.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, pomocnikiem maszynisty pojazdu trakcyjnego może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
 • odbyła przygotowanie zawodowe na dane stanowisko,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • WARIANT 1
  a) posiada wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej, elektrycznej lub elektrotechnicznej, związanej z rodzajem trakcji,
  b) posiada zawodowy staż pracy - 3 miesiące przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji
  WARIANT 2
  a) posiada wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika lub wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym w specjalnościach mechanicznej lub elektrycznej
  b) posiada zawodowy staż pracy - 3 miesiące przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji
  WARIANT 3
  a) złożyła egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji
  b) posiada zawodowy staż pracy - co najmniej 6 miesięcy na stanowisku pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji
  c) odbyła przygotowanie zawodowe
  WARIANT 4
  a) złożyła egzamin kwalifikacyjny na kierowcę lokomotywy spalinowej do 300 KM
  b) dodatkowo posiada zawodowy staż pracy - co najmniej 1 rok w charakterze kierowcy lokomotywy spalinowej do 300 KM
  c) odbyła przygotowanie zawodowe.

Zatrudnienie/Przygotowanie zawodowe/Egzamin
do góry
Zatrudnienie
Kandydat na Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - Art. 2 pkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie zawodowe
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne w jednostce organizacyjnej zatrudniającej pracownika
- szkolenie teoretyczne - nie jest wymagane przy wariancie 1
- zajęcia próbne - pod nadzorem

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Uprawnienia i zadania
do góry
Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego.

Do zadań pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego należy:

 • sprzęganie lokomotywy ze składem pojazdu trakcyjnego;
 • umieszczanie sygnału końcowego na pojeździe trakcyjnym lub pociągu;
 • sprawdzanie torów pod kątem płóz hamulcowych - czy nie ma ich na torach;
 • odczepianie lokomotywy na stacji końcowej;
 • przeprowadzanie codziennych oględzin lokomotywy;
 • uzupełnianie stanu materiałów eksploatacyjnych;
 • utrzymywanie pojazdu w czystości, a w szczególności: szyby przedniej, kabiny maszynisty, przedziału silnikowego;
 • obserwowanie na szlaku kolejowym sygnałów na torach i semaforach, sygnałów ręcznych i przekazywanie informacji o nich maszyniście;
 • ścisłe wykonywanie poleceń maszynisty i przyjmowanie wszelkich uwag oceniających własną pracę;
 • regularne uczęszczanie na szkolenia;
 • wypełnianie wykazów wykonanej pracy, kwitów materiałowych oraz wpisywanie do książki napraw zauważonych nieprawidłowości pracy pojazdu;
 • wykonywanie drobnych napraw niesprawności pojazdu;
 • ścisłe przestrzeganie kolejowych przepisów ruchu, bhp i ppoż.;
 • pomaganie maszyniście w obsłudze pojazdu trakcyjnego w jazdach pociągowych i manewrowych;
 • prowadzenie prac obsługowych i porządkowych pojazdu trakcyjnego;
 • praca na stałe lub w ramach stażu dla uzyskania zawodu maszynisty pod jego kierunkiem.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.