Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Operator urządzeń radiowych kl. A

Email PDF


Opis
Wymagania
Wniosek
Egzamin
Dodatkowe informacje

Opis
do góry
Osoba posiadająca świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy A jest uprawniona do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadectwo wydaje się na czas nieokreślony.

Wymagania
do góry
Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy A powinna:
a) odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie tematyki egzaminu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.
Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wystawiane przez ośrodek szkoleniowy.

Wniosek
do góry
Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa na minimum 14 dni przed terminem egzaminu wskazanym we wniosku.
Powinien on zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • określenie posiadanego obywatelstwa,
 • sdres do korespondencji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia,
 • kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.

Egzamin
do góry
Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń zawiera Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.
Egzamin jest jednoetapowy.
Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych i wymogi dla miejsca przeprowadzania egzaminu zawiera Załącznik nr 8 do w/w Rozporządzenia.
Formę egzaminu ogłasza Prezes UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) w Dzienniku Urzędowym UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Punktację oraz sposób przeprowadzania egzaminu zawiera Art. 19 w/w Rozporządzenia.
Harmonogram egzaminów na następny rok kalendarzowy ustala prezes UKE do dnia 31 grudnia i ogłasza go w biuletynie Informacji Publicznej UKE, dostępnym na stronach urzędu.

Dodatkowe informacje
do góry
Opłaty
Za przeprowadzenie egzaminu: 50 zł
Za wydanie świadectwa: 25 zł

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.