Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Aktuariusz

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin na aktuariusza
Aktuariusz w firmach ubezpieczeniowych
Zadania zawodowe
Aktuariusz poza firmami ubezpieczeniowymi

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód aktuariusza jest pod kodem 212001.

Opis
do góry
Aktuariusz (ang. Actuary) jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Aktuariusz to specjalista ubezpieczeniowy, który oszacowuje za pomocą metod analizy matematycznej, tzw. matematyki aktuarialnej, wysokość składki, świadczeń, odszkodowań, rezerw ubezpieczeniowych itd. Aktuariusze w oparciu o dane historyczne, regulacje prawne i prognozy dokonują kalkulacji prawdopodobieństw zdarzeń losowych, takich jak narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie, wypadki, emerytura lub śmierć. Oszacowują również ryzyko powstania szkód majątkowych.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 161 ust. 1 Ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej aktuariuszem może zostać osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo karno - skarbowe,
 • przez okres co najmniej 2 lat wykonywała czynności z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod kierunkiem aktuariusza,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • zdała z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Aktuariuszy.

Egzamin na aktuariusza
do góry
Aby uzyskać polską licencję aktuarialną, należy przede wszystkim zdać czteroetapowy egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną i wykazać się dwuletnią praktyką odbytą pod nadzorem innego aktuariusza.

Aktuariusz w firmach ubezpieczeniowych
do góry
Aktuariusz w oparciu o historyczne dane, regulacje prawne oraz prognozy dokonuje kalkulacji wszystkich wymaganych parametrów do obsługi oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
Sektor towarzystw ubezpieczeniowych, zarówno na życie jak i majątkowo - osobowych, nie może funkcjonować bez aktuariuszy, którzy w większości właśnie tam pracują.

Do głównych obowiązków aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń należą: wycena ubepieczeń, troska o właściwy poziom rezerw ubezpieczeniowych, ocena programów reasekuracyjnych oraz różnego typu analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz często bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji zakładu ubezpieczeń.

Aktuariusz zarządza także finansowym bezpieczeństwem pracowniczych programów emerytalnych i innych systemów ubezpieczeniowo - emerytalnych. Aktuariusz odpowiada za nadzór nad systemami nie tylko przed swoim pracodawcą, ale także przed instytucjami nadzoru finansowo - ubezpieczeniowego. Jest to więc zawód zaufania publicznego.

Aktuariusz wyznacza też rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze. W wiarygodny sposób szacuje wysokości odpraw, nagród jubileuszowych i innych płatności na rzecz pracownika, które nie są częścią jego wynagrodzenia. Rezerwy na ten cel, tworzone metodami aktuarialnymi, umożliwiają lepszą ocenę wartości przedsiębiorstwa i dostarczają pełniejszych informacji do prowadzenia negocjacji płacowych oraz przeprowadzania fuzji i podziałów firm.

Zadania zawodowe
do góry

Zgodnie z Art. 159 ust. 1 Ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, do zadań aktuariusza w Polsce należy:

 • ustalanie wartości rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,
 • kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,
 • wyliczanie marginesu wypłacalności,
 • sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń,
 • ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych,
 • wycena aktuarialna rezerw długoterminowych (np. na świadczenia pracownicze),
 • udział w określaniu ryzyka związanego z transakcjami (np. fuzji i przejęć spółek).

Aktuariusz jest jedyną osobą uprawnioną i zarazem zobowiązaną do dokonywania wyliczenia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych w zakładzie prowadzącym działalność w dziale ubezpieczeń na życie.

Aktuariusz poza firmami ubezpieczeniowymi
do góry
Aktuariusze mogą pracować we wszystkich instytucjach finansowych zarządzających ryzykiem. Mogą pracować w firmach konsultingowych, udzielając porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. W szczególności pomagają zaprojektować programy emerytalne, a w trakcie ich działania wyceniają ich aktywa i zobowiązania. Aktuariusze mogą również oszacowywać koszt różnego rodzaju ryzyk w działalności przedsiębiorstw. Mogą pracować również w instytucjach państwowych związanych np. z systemem ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych.
Nowym miejscem pracy aktuariusza stały się banki oraz fundusze inwestycyjne, duże korporacje, związki zawodowe. Aktuariusze znajdują także pracę w firmach konsultingowych i audytorskich.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.