Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Agent celny

Email PDF

Wymagania
Egzamin na agenta celnego
Egzamin uzupełniający

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód agenta celnego jest pod kodem 333101.

Wymagania
do góry
Agentem celnym zgodnie z Art. 80 ust. 1 Ustawy prawo celne z dnia 19 marca 2004 roku, może zostać osoba, która:

 • zamieszkuje we Wspólnocie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe,
 • swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego,
 • zdała egzamin na agenta celnego, lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego na podstawie przepisów odrębnych,
 • złożyła wniosek o wpis na listę agentów celnych w okresie do 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, bądź dnia otrzymania w/w decyzji,

Dodatkowe uprawnienia w zakresie podatku akcyzowego agenci celni uzyskują po zdaniu egzaminu uzupełniającego.

Egzamin na agenta celnego
do góry
Egzamin składa się z dwóch części
Część pierwsza to test umiejętności.
Test umiejętności przeprowadza się w for­mie pisemnej.
Test ten składa się ze 100 pytań i trwa nie dłużej niż 150 minut.
Ocenę pozytywną otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań.
Ocena testu umiejętności jest ustalana w ter­minie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
Test obejmuje tematykę z zakresu przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych, w szczególności dotyczące:

 • nadania towarom przeznaczenia celnego,
 • przedstawicielstwa w sprawach celnych,
 • elementów kalkulacyjnych,
 • operacji uprzywilejowanych,
 • długu celnego,
 • elementów towaroznawstwa i znajomości taryfy celnej,
 • przepisów dotyczących środków polityki handlowej,
 • prawa administracyjnego w zakresie stosowanym w sprawach celnych,
 • podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
 • sposobu obliczania podatku akcyzowego, obrotu wyrobami akcyzowymi, zwolnień i zabezpieczeń akcyzowych,
 • przepisów prawa podatkowego stosowanych w zakresie podatku akcyzowego, kontroli podatkowej i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego,
 • zgłoszeń INTRASTAT.

Druga część egzaminu polega na:

 • wypełnieniu druków i formularzy dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz w wywozie z tego obszaru,
 • przygotowaniu dokumentów niezbędnych do nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym wypełnieniu zgłoszenia celnego,
 • wypełnieniu administracyjnego dokumentu towarzyszącego, uproszczonego dokumentu towarzyszącego, deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym.

Egzamin uzupełniający
do góry
Wymagania:
Uprawnienia agenta celnego.

Opłata:
ustala się opłatę w wysokości 20 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym został złożony wniosek o przystąpienie do egzaminu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Egzamin składa się z dwóch części.
Część I
Test składający się z 50 pytań.
Tematyka: przepisy dotyczące podatku akcyzowego (sposób obliczania podatku akcyzowego, obrót wyrobami akcyzowymi, zwolnienia, zabezpieczenia akcyzowe, przepisy prawa podatkowego, stosowane w zakresie podatku akcyzowego, kontrola podatkowa, zasady wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego).
Czas trwania egzaminu: max 75 min.
Ocena pozytywna: dobre odpowiedzi, na co najmniej 40 pytań.
Część II
Polega na wypełnieniu:
1) administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego,
2) deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym.
Czas trwania egzaminu: max 90 min.
Ocena pozytywna: Wypełnienie dokumentów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i należycie chroniący interesy Skarbu Państwa i podmiotu gospodarczego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.