Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Lekarz dentysta

Email PDF

Wymagania
Rozwój zawodowy
Zadania

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód lekarza dentysty jest pod kodem 226101.

Opis
Lekarz dentysta - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.
Lekarze dentyści prowadzą badania, doskonalą lub opracowują koncepcje i metody działania oraz stosują w praktyce wiedzę medyczną z zakresu stomatologii.

Wymagania
do góry
Lekarzem dentystą, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza dentysty;

4. wykazuje nienaganną postawę etyczną;

5. posiada:

 • a) dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, lub
 • b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub
 • c) dyplom lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

6. odbyła staż podyplomowy;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy w języku polskim, lub w języku, w jakim były prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarsko - dentystycznym.

Rozwój zawodowy
do góry

 • W celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Państwowego Okręgowa Rada przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, na okres nie dłuższy niż 5 lat (lekarz stażysta pracuje wówczas pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację).
 • Staż podyplomowy trwa 12 miesięcy - na temat odbywania stażu podyplomowego można znaleźć informacje w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozdział 3 Art. 15.
 • Na temat zadań, jakie może wykonywać stażysta można przeczytać w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozdział 3 Art. 15.
 • Lekarz dentysta może również zrobić specjalizację w określonej dziedzinie.
  Przeszkolenie pod kątem określonej specjalizacji - wykaz specjalności, dostępny jest w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Do uzyskania specjalizacji niezbędne jest złożenie egzaminu państwowego.

Zadania
do góry
Zadania lekarzy dentystów obejmują:

 • prowadzenie badań układu stomatologicznego, w skład którego wchodzą: zęby i przyzębie, kości szczęki i żuchwy, mięśnie, staw skroniowo - żuchwowy, gruczoły ślinowe;
 • rozpoznawanie i leczenie chorób jamy ustnej;
 • leczenie zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne i inne formy leczenia, w zależności od rodzaju zaburzeń i chorób zębów i jamy ustnej;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • kierowanie wczesną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki;
 • współpracę z technikami dentystycznymi w zakresie przygotowywania aparatów ortodontycznych;
 • rozpoznawanie i różnicowanie chorób jamy ustnej z chorobami nowotworowymi, kierowanie pacjentów do poradni onkologicznych w celu postawienia diagnozy w sytuacjach podejrzenia o nowotwory jamy ustnej;
 • uczestniczenie w działaniach publicznych, mających na celu utrzymanie lub poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i opieki stomatologicznej w społeczeństwie, zapobieganie chorobom zębów i wadom zgryzu;
 • określanie przyczyn zmian błony śluzowej jamy ustnej w powiązaniu z substancjami chemicznymi działającymi w różnych gałęziach przemysłu oraz patologicznym działaniem niektórych leków;
 • leczenie protetyczne ubytków w uzębieniu;
 • przygotowywanie diagnoz i prognoz o stanie zagrożenia epidemiologicznego w zakresie układu stomatologicznego na danym terenie;
 • inicjowanie i organizowanie badań profilaktycznych osób narażonych na działanie czynników szkodliwych na jamę ustną;
 • organizowanie działań medycznych w skali lokalnej, regionalnej bądź krajowej w celu zwalczenia epidemii chorób jamy ustnej;
 • przygotowywanie i publikowanie opracowań naukowych i fachowych z zakresu swej specjalności;
 • nadzorowanie i kształcenie innych pracowników ochrony zdrowia.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.