Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Egzaminy adwokackie

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało i podało do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz aktów prawnych, jakie będą obowiązywały aplikantów, którzy w tym roku podejdą do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu  adwokata. Lista zawiera 53 akty prawne, które staną się podstawą do ułożenia pytań testowych na egzamin. Lista ta wygląda następująco:

Lista aktów prawnych obowiązujących na egzaminie adwokackim:

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
8. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
9. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
10. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
11. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
13. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
14. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
15. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
16. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
17. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
18. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
19. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
20. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
21. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
22. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
23. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
24. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
26. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo o własności przemysłowej,
27. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
28. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
29. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
30. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
31. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
32. ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
33. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
34. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
35. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
36. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
37. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
38. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
39. ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych,
40. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
41. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
42. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
43. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
44. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
45. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
46. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
47. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
48. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
49. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
50. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
51. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
52. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 1998 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej),
53. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.