Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Lekarz

Email PDF

Wymagania
Rozwój zawodowy
Zadania i uprawnienia

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód lekarza jest pod kodem 221101.

Opis
Lekarz - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności: bada stan zdrowia, rozpoznaje choroby i zapobiega im, leczy i rehabilituje chorych, udziela porad lekarskich, a także wydaje opinie i orzeczenia lekarskie. Lekarz jest zawodem zaufania publicznego.

Wymagania
do góry
Lekarzem, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza;

4. wykazuje nienaganną postawę etyczną;

5. posiada:

 • a) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą, lub
 • b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub
 • c) dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

6. odbyła staż podyplomowy;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy w języku polskim, lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarskim.

Rozwój zawodowy
do góry

 • W celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego Okręgowa Rada Lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, na okres nie dłuższy niż 5 lat (lekarz stażysta pracuje wówczas pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację)
 • Co najmniej 12 miesięczny staż podyplomowy - na temat odbywania stażu podyplomowego można znaleźć informacje w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozdział 3 Art. 15.
 • Informacje na temat zadań stażysty można znaleźć w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Rozdział 3 Art. 15.
 • Lekarz może również zrobić specjalizację w określonej dziedzinie.
 • Przeszkolenie pod kątem określonej specjalizacji - wykaz specjalności dostępny jest w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zadania i uprawnienia
do góry
Lekarze:

 1. udzielają świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: badają stan zdrowia, rozpoznają choroby i zapobiegają im, leczą i rehabilitują chorych, udzielają porad lekarskich, wydają opinie i orzeczenia lekarskie;
 2. prowadzą prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia i eksperymenty medyczne, nauczające zawodu lekarza i prowadzące szkolenie podyplomowe; zobowiązane na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością;
 3. prowadzą badania naukowe dotyczące czynności ustroju ludzkiego w stanie zdrowia i chorób oraz metod zapobiegania, leczenia i rehabilitacji;
 4. badają chorych podmiotowo i przedmiotowo oraz stawiają diagnozy;
 5. leczą zaburzenia czynności ustrojowych i chorób;
 6. kierują na leczenie specjalistyczne, zachowawcze, zabiegowe albo rehabilitacyjne w przypadkach określonych zaburzeń, chorób i urazów;
 7. udzielają porad i stosują metody medycyny prewencyjnej, orzekają o: niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnieniach do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz o niepełnosprawności;
 8. uczestniczą w opracowywaniu i wcielaniu w życie powszechnego prawa do zdrowia jednostki oraz uregulowań prawnych zabezpieczających i promujących zdrowie i przywracających zdrowie populacji jako całości oraz podnoszących stan zdrowia społeczeństwa;
 9. biorą udział w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w oparciu o współczesną wiedzę w dziedzinach nauk medycznych, nauk społecznych i zarządzania, nadzorowania i kształcenia innych pracowników ochrony zdrowia;
 10. kierują jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, biorą udział w rozmaitych formach kształcenia ustawicznego;
 11. nauczają zawodu lekarza i kierują kształceniem podyplomowym lekarzy;
 12. prowadzą prace badawcze w dziedzinach nauk medycznych i publikują ich wyniki;
 13. nadzorują i kształcą osoby wykonujące inne zawody medyczne;
 14. przynależą do izb lekarskich i wykonują zadania ustalone przez samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy stomatologów;
 15. rozpoznają wszystkie choroby powodujące zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) i tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok.

W sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.