Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Spec. terapii - narkotyki

Email PDF

Wymagania
Szkolenie i egzamin
Ścieżka rozwoju
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód specjalisty terapii uzależnień jest pod kodem 228907.

Wymagania
do góry

Specjalistą terapii uzależnień od narkotyków jest osoba, która:

 1. posiada wyższe wykształcenie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, nauk o rodzinie lub teologii;
 2. ukończyła szkolenie w dziedzinie uzależnienia;
 3. zdała egzamin certyfikacyjny i otrzymała certyfikat specjalisty terapii uzależnień od narkotyków.

W Ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw czytamy: "Certyfikat specjalisty terapii uzależnień może otrzymać osoba, która ukończyła studia wyższe. Osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu, są obowiązane, pod rygorem konieczności ponownego odbycia szkolenia, przystąpić do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 4 lata od momentu rozpoczęcia szkolenia."

Zgodnie z Art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, „rehabilitację osoby uzależnionej mogą prowadzić:

1. lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii;

2. osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień.”

Szkolenie i egzamin
do góry

 • Szkolenie kończy się egzaminem, który jest organizowany co najmniej dwa razy w roku.
 • Ramowy program szkolenia instruktora terapii uzależnień oraz specjalisty terapii uzależnień znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.
 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 • Część pisemna egzaminu końcowego obejmuje sprawdzian testowy z zagadnień teoretycznych.
 • Część ustna egzaminu końcowego obejmuje sprawdzian umiejętności nabytych przez osobę przystępującą do egzaminu, niezbędnych do prowadzenia rehabilitacji osób uzależnionych.
 • Więcej informacji na temat przeprowadzania egzaminu znajduje się w & 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Ścieżka rozwoju
do góry

Osoby, które ukończyły szkolenie w dziedzinie uzależnienia i uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia uzyskały tytuł magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub ukończyły wyższą szkołę medyczną, mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty terapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu.

Czynności zawodowe
do góry

Specjalista terapii uzależnień od narkotyków jest uprawniony do wykonywania poniższych czynności:

 1. samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia diagnozy przypadku i przygotowania odpowiedniego dla niego projektu planu terapeutycznego;
 2. posiadania znajomości metod terapeutycznych i umiejętności ich zastosowania w trakcie realizacji planu terapeutycznego;
 3. posiadania umiejętności przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.