Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Protetyk słuchu

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód protetyka słuchu jest pod kodem 321401.

Wymagania
do góry

Protetykiem słuchu jest osoba, która:

1. posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończyła kurs z zakresu protetyki słuchu organizowany przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmujący co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,

lub

2. uzyskała dyplom mistrza w zawodzie protetyk słuchu,

lub

3. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności protetyka słuchu, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,

lub

4. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy protetyk słuchu lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań protetyka słuchu należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu w dobieraniu sprzętu do rehabilitacji oraz ochrony słuchu;
 2. posługiwanie się specjalistyczną aparaturą do badań słuchu i wybranych pomiarów akustycznych;
 3. charakteryzowanie metod badania słuchu;
 4. określanie specyfiki badania słuchu u dzieci;
 5. przeprowadzanie badania słuchu w różnych okresach życia człowieka;
 6. interpretowanie wyników badania słuchu;
 7. komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną;
 8. współpraca z zespołem terapeutycznym;
 9. gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących pacjenta i jego potrzeb w zakresie zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch;
 10. dobieranie do potrzeb pacjenta i regulowanie aparatów słuchowych;
 11. wykonywanie wycisków i wkładek usznych;
 12. naprawa aparatów słuchowych;
 13. realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w środki techniczne wspomagające słuch;
 14. dobieranie i wykonywanie indywidualnych środków ochrony przeciwhałasowej;
 15. wykorzystywanie technologii informacyjnych;
 16. posługiwanie się oprogramowaniem systemowym i specjalistycznym;
 17. informowanie pacjenta o procedurze zaopatrzenia w środki techniczne wspomagające słuch;
 18. wskazywanie instytucji wspierających i zaopatrujących pacjenta z wadą słuchu w środki techniczne wspomagające słuch;
 19. określanie warunków wyposażenia pracowni i gabinetów protetycznych;
 20. motywowanie osób niepełnosprawnych słuchowo do aktywności i zaspokajania swoich potrzeb;
 21. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 22. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 23. udzielanie pierwszej pomocy;
 24. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 25. uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 26. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 27. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 28. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.