Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik farmaceutyczny

Email PDF

Wymagania
Czynności, jakie może wykonywać technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece
Technik farmaceutyczny w sklepach zielarsko – medycznych
Technik farmaceutyczny w punkcie aptecznym
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika farmaceutycznego jest pod kodem 321301.

Wymagania
do góry

Technikiem farmaceutycznym jest osoba, która:

 1. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom technika farmaceutycznego.

Posiadanie dwuletniej praktyki w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy umożliwia samodzielne wykonywanie czynności wymienionych w Art. 91 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

Program praktyki technika farmaceutycznego można znaleźć w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.

Czynności, jakie może wykonywać technik farmaceutyczny posiadający dwuletnią praktykę w aptece
do góry

Zgodnie z Art. 91.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne „Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie:
1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) substancje odurzające,
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P – określone w odrębnych przepisach.”

Technik farmaceutyczny w sklepach zielarsko – medycznych
do góry

W Art. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych czytamy m.in.: „W sklepach zielarsko - medycznych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać:
1) tytuł zawodowy:
a) magistra farmacji, lekarza, pielęgniarki,
b) technika farmaceutycznego lub równorzędne kwalifikacje (…)”

Technik farmaceutyczny w punkcie aptecznym
do góry

Zgodnie z Art. 70 ust. 2 b Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne "Kierownikiem punktu aptecznego może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych."

Zadania zawodowe
do góry

Zadania zawodowe, do których uprawniony jest technik farmaceutyczny:

 1. posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce;
 2. posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 3. posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 4. prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera;
 5. rozróżnianie podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane;
 6. charakteryzowanie zakresów działania farmakologicznego oraz wybranych interakcji leków;
 7. charakteryzowanie drogi podania, postaci leków i dawki leku;
 8. informowanie pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu;
 9. przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu, właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy;
 10. ocenianie prawidłowości recepty i analizowanie właściwości fizykochemicznych składników recepty;
 11. wykonywanie leków recepturowych;
 12. dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci;
 13. rozróżnianie surowców roślinnych;
 14. dobieranie procesów i metod sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych;
 15. przechowywanie próbek archiwalnych;
 16. przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi;
 17. użytkowanie sprzętu, aparatur i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli jakości leków w zakresie swoich zadań zawodowych;
 18. planowanie i organizowanie własnej pracy;
 19. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 20. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 21. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 22. promowanie zdrowego stylu życia;
 23. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pacjentem (klientem) oraz współpracownikami;
 24. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 25. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 26. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.