Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Instr. terapii - narkotyki

Email PDF

Wymagania
Ścieżka rozwoju
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód instruktora terapii uzależnień jest pod kodem 325903.

Opis
Instruktor terapii uzależnień (narkotyki) – osoba, która pod kierunkiem specjalisty udziela pomocy osobom uzależnionym od narkotyków.

Wymagania
do góry

Instruktorem terapii uzależnień od narkotyków jest osoba, która:

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • ukończyła wszystkie etapy programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii uzależnień od narkotyków (Ramowy program szkolenia instruktora terapii uzależnień oraz specjalisty terapii uzależnień znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień),
 • zdała egzamin certyfikacyjny i otrzymała certyfikat instruktora terapii uzależnień od narkotyków.

W rehabilitacji osoby uzależnionej może uczestniczyć osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień (Rozdział 4 Art. 26 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii)

Ścieżka rozwoju
do góry

- Posiadając certyfikat instruktora terapii uzależnień można się postarać o zdobycie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

- Certyfikat specjalisty może otrzymać osoba, która posiada wyższe wykształcenie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, nauk o rodzinie lub teologii, oraz ukończyła szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień i zdała egzamin.

- Osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały certyfikat instruktora terapii uzależnień oraz w terminie 3 lat od ukończenia tego szkolenia uzyskały tytuł magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub ukończyły wyższą szkołę medyczną mogą przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty terapii uzależnień bez konieczności uczestniczenia w szkoleniu.

Czynności zawodowe
do góry
Instruktor terapii uzależnień wykonuje następujące czynności zawodowe:

 1. zapoznaje się, na podstawie badań diagnostycznych, z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
 2. pomaga lekarzowi w realizowaniu zaleconej terapii poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych;
 3. dba o higienę podopiecznego i jego odzieży (mycie, kąpanie);
 4. prowadzi rejestrację zgłoszeń przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
 5. udziela pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
 6. dba o higienę pomieszczeń przez sprzątanie, mycie i dezynfekcję podłóg, ścian, łóżek i innych przedmiotów;
 7. wykonuje podstawowe zabiegi medyczne;
 8. podejmuje interwencję w przypadku agresji;
 9. pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień;
 10. sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia narkotycznego;
 11. bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu;
 12. bada podstawowe parametry życiowe pacjenta: tętno, ciśnienie, temperaturę ciała itp.;
 13. wspiera osoby uzależnione w miejscach ich spotkań;
 14. współpracuje z rodziną osób uzależnionych;
 15. wypisuje podopiecznych z oddziału dla narkomanów.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.