Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Logopeda

Email PDF

Wymagania
Ścieżka rozwoju
Praca logopedy w placówkach specjalistycznych
Zadania logopedy

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód logopedy jest pod kodem 228502.

Opis

Logopeda – osoba, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Wymagania
do góry

Logopedą może zostać osoba, która:

1. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia, obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra;

lub

2. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii, obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii.

Ścieżka rozwoju
do góry

a) Uzyskiwanie specjalizacji

Według & 12.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia logopeda może podejść do specjalizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu,

2) wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie,

3) złożył wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, do kierownika jednostki szkolącej i został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

b) Przeprowadzanie egzaminu

  1. Na temat przeprowadzania egzaminu można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
  2. Po zakończeniu specjalizacji i zdaniu egzaminu kandydat uzyskuje tytuł specjalisty.

3. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia można znaleźć również wyszczególnione zawody, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, oraz wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Praca logopedy w placówkach specjalistycznych
do góry
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
 5. zakładzie rehabilitacji.

Zadania logopedy
do góry
Wśród zadań wykonywanych przez logopedę możemy wyróżnić:

 1. przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu;
 2. ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych;
 3. ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno - terapeutycznego;
 4. ocenę, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej;
 6. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej;
 7. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania;
 8. komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci, młodzieży oraz dorosłych objętych opieką logopedyczną.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.