Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Instr. terapii - akohol

Email PDF

Wymagania
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód instruktora terapii uzależnień jest pod kodem 325903.

Opis
Instruktor terapii uzależnień – osoba, która udziela (pod kierunkiem specjalisty) pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami” (Art. 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Wymagania
do góry

Instruktorem terapii uzależnień od alkoholu jest osoba, która:

 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • ukończyła wszystkie etapy programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego lub inne szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień,
 • zdała egzamin certyfikacyjny i otrzymała certyfikat instruktora terapii uzależnień od alkoholu.

Czynności zawodowe
do góry

Instruktor terapii uzależnień wykonuje następujące czynności:

 1. zapoznaje się z sytuacją psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną pacjenta;
 2. prowadzi zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne;
 3. pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej;
 4. prowadzi rejestrację i ewidencję zgłoszeń, oraz sporządza sprawozdania z liczby przyjętych osób i typu udzielonej im pomocy podczas dyżuru;
 5. udziela pacjentom informacji o możliwościach pozbycia się nałogu;
 6. unieszkodliwia i izoluje osoby agresywne;
 7. wykonuje podstawowe zabiegi medyczne (płukanie żołądka, lewatywa, opatrywanie powierzchownych ran);
 8. prowadzi obserwację podopiecznego, notuje zmiany w jego zachowaniu;
 9. bada podstawowe parametry życiowe pacjenta: tętno, ciśnienie, temperaturę ciała itp.;
 10. spisuje oraz zabezpiecza ubrania i przedmioty będące własnością pacjenta;
 11. prowadzi indywidualne rozmowy wspierające leczenie uzależnionych pacjentów;
 12. wspiera osoby uzależnione w miejscach ich spotkań;
 13. współpracuje z rodzinami osób uzależnionych;
 14. sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego;
 15. bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.