Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Spec. psychoterapii - alkohol

Email PDF

Opis
Wymagania
Czynności zawodowe

 

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód specjalisty psychoterapii uzależnień jest pod kodem 228906.

Opis
do góry

Specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu – osoba, która pracuje na rzecz osób uzależnionych, prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz rodzinną na terenie szkół, w placówkach poradni uzależnień oraz specjalistycznych oddziałach dla osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny i środków odurzających.

Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają kształcenie niezbędnej liczby specjalistów z zakresu działalności profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie badań nad alkoholem i związanymi z nim problemami.” (Art. 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Wymagania
do góry

Aby zostać specjalistą psychoterapii uzależnień od alkoholu należy:

1. posiadać tytuł zawodowy lekarza,

lub

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,

lub

tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, teologia, filozofia lub nauka o rodzinie,

2. ukończyć szkolenia w zakresie uzależnień,

3. zdać egzamin certyfikacyjny,

4. otrzymać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień od alkoholu.

O certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień mogą ubiegać się te osoby, które ukończyły wszystkie etapy Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego lub inne szkolenie specjalistyczne w zakresie psychoterapii uzależnień oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra nauk humanistycznych lub nauk społecznych lub pedagogiki (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji) - w odniesieniu do programu szkoleniowego w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień.

Czynności zawodowe
do góry

Specjalista psychoterapii uzależnień od alkoholu wykonuje następujące czynności:

 1. rozpoznaje sytuację psychologiczną, zdrowotną, wychowawczą oraz rodzinną osoby uzależnionej;
 2. rozpoznaje źródła trudności i problemów i podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne;
 3. planuje oddziaływania terapeutyczne wobec osoby uzależnionej lub członków jej rodziny;
 4. prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjenta uzależnionego oraz członków rodzin w zakresie psychologicznych mechanizmów współuzależnienia;
 5. udziela pomocy psychologicznej poprzez formy doradztwa, interwencji, prowadzenia terapii;
 6. organizuje zajęcia profilaktyczne na terenie szkół, poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz innych placówek, w których można spotkać osoby uzależnione;
 7. współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, opieką społeczną, sądami, policją, kuratorami sądowymi, rodzicami oraz prawnymi opiekunami;
 8. organizuje grupy wsparcia;
 9. prowadzi poradnictwo rodzinne;
 10. doskonali własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
 11. prowadzi poradnictwo dotyczące objawów i przebiegu choroby oraz możliwości podjęcia terapii;
 12. nadzoruje instruktorów terapii uzależnień.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.