Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Fizjoterapeuta

Email PDF

Wymagania
Dalsza ścieżka kariery
Zadania fizjoterapeutów

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód fizjoterapeuty jest pod kodem 228301.

Opis
Fizjoterapeuta - osoba, która dzięki wiedzy oraz umiejętnościom manualnym i środkom technicznym eliminuje pewne procesy chorobowe w organiźmie pacjenta, zapobiega nawrotom i postępowi chorób oraz usuwa dolegliwości.

Wymagania
do góry
Fizjoterapeutą jest osoba, która:

 • rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 roku studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
  lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 roku studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku,
  lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 roku studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej,
  lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej,
  lub
 • rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 roku studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji,
  lub
 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Dalsza ścieżka kariery
do góry
a) Zgodnie z Art. 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, do specjalizacji może podejść osoba, która spełnia poniższe warunki:

1) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

2) wykonuje co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie,

3) złożyła wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, do kierownika jednostki szkolącej i została zakwalifikowana do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Specjalizacja jest jednostopniowa.

b) Po ukończeniu specjalizacji kandydat podchodzi do egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części - egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie egzaminu ustnego lub testu albo egzaminu ustnego i testu, zgodnie z programem specjalizacji.

Egzamin jest przeprowadzany 2 razy w roku w sesji wiosennej, od dnia 2 maja do dnia 31 maja, i w sesji jesiennej, od dnia 2 listopada do dnia 30 listopada.

Egzamin organizuje i przeprowadza CEM.

c) Osoba, która odbyła specjalizację i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu specjalisty.

Zadania fizjoterapeutów
do góry
Do zadań fizjoterapeutów należy:

 1. dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań czynnościowych, niezbędnych do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapii,
 2. programowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapii,
 3. dobieranie i dostosowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych wykonywanych metodami produkcji seryjnej będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi,
 4. nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi, które są przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi wykonywanymi na zamówienie lub metodami produkcji seryjnej,
 5. prowadzenie dokumentacji fizjoterapii,
 6. kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii,
 7. prowadzenie działalności profilaktycznej, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności,
 8. wydawanie opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.