Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uznawanie kwalifikacji - Lekarz dentysta

Email PDF

Więcej informacji na temat Uznawania kwalifikacji na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej

 

Podstawy uznawania kwalifikacji:

Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. 2009 nr 108 poz. 908)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. 2009 nr 31 poz. 216)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2008 nr 90 poz. 549)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1631)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. 2007 nr 22 poz. 251)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. 2007 nr 22 poz. 250)

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152)

Dyrektywy:

DYREKTYWA 2001/19/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG/, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza

DYREKTYWA RADY z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje osób wykonujących zawód lekarza dentysty, zawierająca postanowienia ułatwiające skuteczne korzystanie z prawa do zakładania przedsiębiorstw i swobody świadczenia usług (78/686/EWG)


Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodzie lekarza dentysty:

1. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. 85 732 19 35, faks 85 732 71 72

2. Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku Białej, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 815 03 12, faks 33 822 70 17

3. Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 11, 85-681 Bydgoszcz, tel. 52 346 00 84, faks 52 346 00 84 wew.55

4. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, ul. Gen. Józefa Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 76 19, faks 34 368 18

5. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, tel. 58 524 32 00,faks 58 524 32 01

6. Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 722 54 95, faks 95 722 54 95

7. Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a, 40-126 Katowice, tel. 32 203 65 47, faks 32 203 65 47 wew. 309

8. Okręgowa Izba Lekarska w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce. tel. 41 368 75 67, faks 41 362 15 00

9. Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie, ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin, tel. 94 346 73 60, faks 94 346 73 63

10. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków, tel. 12 619 17 20, faks 12 422 57 55

11. Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, tel. 81 536 04 50, faks 81 536 04 70

12. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, tel. 42 683 17 91, faks 42 683 13 78

13. Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 c, 10-561 Olsztyn, tel. 89 539 19 29, faks 89 534 44 83

14. Okręgowa Izba Lekarska w Opolu, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39, faks 77 454 67 09

15. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock, tel. 24 262 64 24, faks 24 264 56 46

16. Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań, tel. 61 852 58 60, faks 61 851 87 62

17. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, ul. Reformacka 10, 35-026 Rzeszów, tel. 17 853 58 37, faks 17 853 94 31

18. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel. 91 487 49 36 wew. 106, faks 91 487 75 61

19. Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie, ul. Ignacego Mościckiego 14, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 88 30, faks 14 688 88 30

20.Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, ul. Chopina 20, 87-100 Toruń, tel. 56 655 41 60, faks 56 655 41 61

21. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Grójecka 65 a, 02-094 Warszawa, tel. 22 658 17 02, faks 22 822 02 83

22.Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu, ul. Matejki 6, 50-333 Wrocław, tel. 71 798 80 50, faks 71 798 80 51

23. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, ul. Batorego 71, 65-273 Zielona Góra, tel. 68 320 58 61, faks 68 320 78 15

24. Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie, ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa 60, tel. 22 621 12 11, faks 22 621 04 93

25. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. 22 559 13 00, faks 22 559 13 24

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.