Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Felczer

Email PDF

Wymagania
Działalność zawodowa

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód felczera jest pod kodem 325901.

Opis
Felczer - osoba, która udziela pomocy w przypadkach zachorowania lub zagrożenia chorobą, diagnozuje stan zdrowia, zajmuje się profilaktyką leczniczą oraz szerzeniem oświaty zdrowotnej.

Wymagania
do góry
Prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła liceum felczerskie lub szkołę felczerską w Polsce - a zatem posiada wykształcenie średnie medyczne,
  albo
 • posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na podstawie umów międzynarodowych,
  albo
 • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych,
  oraz
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu felczera,
 • włada językiem polskim w mowie i w piśmie, w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu felczera,
 • przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym został wydany dyplom, że posiada na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie został pozbawiony, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawach pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • została wpisana do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

Felczerowi, wykonującemu zawód ponad trzy lata, przysługuje po odbyciu kursu dokształcającego tytuł starszego felczera.


Działalność zawodowa
do góry

Felczer jest uprawniony do samodzielnego wykonywania czynności określonych w & 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych uprawnień zawodowych felczera.

Zgodnie z Art. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie felczera działalność zawodowa felczera polega na:

 1. badaniu stanu zdrowia;
 2. rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im;
 3. udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 4. wykonywaniu czynności z zakresu medycyny pracy, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych;
 5. sprawowaniu nadzoru nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowymi;
 6. stwierdzaniu zgonów;
 7. udziale w procesie leczenia pod nadzorem lub przy współpracy z lekarzem.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.