Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Farmaceuta

Email PDF

Wymagania
Charakterystyka zawodu
Możliwość zatrudnienia
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
Specjalizacja
Wykaz specjalizacji farmaceutycznych
Egzamin państwowy
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód farmaceuty jest pod kodem 2281.

Wymagania
do góry

Farmaceutą, zgodnie z Art. 2 b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich może być osoba, która:

a) ukończyła co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece i uzyskała tytuł magistra farmacji,

albo

b) ukończyła przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji,

albo

c) posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, albo przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej,

albo

d) posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz potwierdzone dyplomami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Charakterystyka zawodu
do góry
Do cenionych przez pracodawców kompetencji należą:
a) odpowiedzialność,
b) posiadanie świadomości konsekwencji własnych czynów,
c) umiejętność pracy w niesprzyjających warunkach,
d) radzenie sobie ze stresem i zdenerwowaniem,
e) kultura osobista,
f) umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi,
g) umiejętność rozwiązywania konfliktów,
h) zdolność logicznego myślenia,
i) dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
j) umiejętność rozpoznawania potrzeb rynku, czyli potrzeb pacjentów,
k) spostrzegawczość i dokładność,
l) podzielność uwagi.

Praca farmaceuty to jedna z tych profesji, w których konieczne jest ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji. Na bieżąco trzeba śledzić leki, które pojawiają się w sprzedaży, znać ich składy i zastosowania, wiedzieć w jakich dawkach i komu mogą zostać wydane. O sprzedawanych lekach należy posiadać jak najwięcej informacji i za każdym razem porównać wydawany lek z tym, co zostało zapisane przez lekarza na recepcie.

Pracując z lekami i substancjami chemicznymi, z których wiele jest środkami trującymi, farmaceuta jest narażony na zatrucia. Pracując w laboratorium szpitalnym jest wystawiony na ryzyko zarażenia chorobami zakaźnymi. Przeprowadzając badania nad nowymi lekami w laboratorium grożą mu oparzenia i podrażnienia skóry. U wielu farmaceutów pojawiają się alergie na różne chemikalia. Jest to praca, w której wiele czasu spędza się stojąc, stąd u wielu występują choroby nóg oraz kręgosłupa.

Możliwość zatrudnienia
do góry
Magistrzy farmacji najczęściej znajdują pracę w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych. Propozycję etatu przedstawiają także sklepy zielarsko - medyczne, zielarsko - drogeryjne i sklepy ze sprzętem medycznym. Coraz więcej propozycji pracy dla farmaceutów mają hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, przetwórstwa zielarskiego oraz laboratoria chemiczne i laboratoria przemysłu farmaceutycznego.

Przy czym należy pamiętać, że jeżeli farmaceuta będzie wykonywał inne zadania, niż te, które są określone w Ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich w Art. 2a, wtedy nie wykonuje on zawodu farmaceuty!

Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek odbyć przeszkolenie uzupełniające!! Gdyż nie wykonywanie zawodu farmaceuty przez okres 5 lat powoduje utratę prawa wykonywania zawodu farmaceuty!!

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty
do góry
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznane zostaje osobie, która:

 1. posiada kwalifikacje określone w Art. 2b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich;
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca;
 6. korzysta z pełni praw publicznych.

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela polskiego oraz cudzoziemca przyznaje Okręgowa Rada Aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej - Naczelna Rada Aptekarska.

Specjalizacja
do góry
Farmaceuta ma prawo zdobywania tytułu specjalisty. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

Farmaceuta może rozpocząć specjalizację jeżeli:
- posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
- posiada roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,
- został zakwalifikowany do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Specjalizacje w ramach kształcenia podyplomowego są prowadzone przez wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia.

Wykaz specjalizacji farmaceutycznych
do góry

W & 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów wyszczególnione są następujące specjalności:

 1. analityka farmaceutyczna
 2. bromatologia
 3. farmacja apteczna
 4. farmacja kliniczna
 5. farmacja przemysłowa
 6. farmacja szpitalna
 7. farmakologia
 8. lek roślinny
 9. mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
 10. toksykologia
 11. zdrowie publiczne
 12. zdrowie środowiskowe

Egzamin państwowy
do góry
Regulamin egzaminu i pełny jego opis do pobrania w formie pliku .doc. Tekst ten został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 22.01.2009. Można go odnaleźć również w CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH W ŁODZI.
regulamin

Zadania zawodowe
do góry
Zgodnie z Art. 2 a Ustawy z dnia19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich wykonywanie zawodu farmaceuty obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających na:

 1. sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych;
 2. ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych;
 3. wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych;
 4. sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach;
 5. sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym rezerwami państwowymi;
 6. udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych;
 7. sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta;
 8. kierowaniu apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną;
 9. współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej;
 10. współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu;
 11. współudziale w badaniach nad lekiem i monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych i przekazywaniu tych informacji właściwym organom;
 12. przygotowywaniu roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej.

Wykonywanie zawodu farmaceuty obejmuje także prowadzenie: działalności dydaktycznej w uczelniach medycznych, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie farmacji.

Ustawa Prawo Farmaceutyczne nakłada na farmaceutów obowiązek ciągłego kształcenia! Reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.