Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Detektyw

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Usługi detektywistyczne

 

Opis
do góry
Detektyw to z pewnością zawód ciekawy. Wymaga jednak pewnych określonych cech osobowościowych, takich jak odporność na stres, umiejętność działania w sytuacjach trudnych, umiejętność analizy zebranego materiału. Z racji tego, że niezbędna jest także duża wiedza z zakresu prawa i metod dochodzeniowych, aby zostać detektywem najlepiej wybrać naukę usystematyzowaną w szkole policealnej, bądź podjąć studia. Należy zdawać sobie sprawę, że im lepsze wykształcenie, tym łatwiej jest poruszać się w świecie prawa, metod i procedur.

Wymagania
do góry
O wydanie licencji zgodnie z Art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, oraz Ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych,może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 w/w ustawy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa),

W & 4.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa, czytamy: "Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat."

 • zdała egzamin na licencję detektywa, zwany dalej "egzaminem", przed właściwą komisją egzaminacyjną albo uzyskała w trybie przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Egzamin
do góry

Komendant Główny Policji przeprowadza egzamin nie rzadziej niż raz na kwartał.
Egzamin składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej oraz jest przeprowadzany w języku polskim.
Skala ocen jest dwustopniowa: ocena negatywna, ocena pozytywna.

Zgodnie z & 9.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, każda osoba zdająca przystępuje do części pisemnej i ustnej w jednym dniu.

Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 80 pytań i wykonaniu zadania praktycznego. Część pisemna trwa 110 minut. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań zamieszczonych na wylosowanej karcie.

W sprawie terminów egzaminów dla kandydatów na detektywów należy kontaktować się z właściwą terytorialnie Komendą Wojewódzką Policji.

Szczegółowy zakres tematów egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję detektywa zawiera Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Podkreślenia wymaga fakt, że licencje detektywa wydają Komendanci Wojewódzcy Policji właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej udzielenie.

Usługi detektywistyczne
do góry

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.