Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Zgrzewacz

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód zgrzewacza jest pod kodem 721209.

Opis
do góry
Zgrzewacz - osoba, która łączy elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów przez zgrzewanie (najczęściej podgrzanie aż do lokalnego nadtopnienia i docisk mechaniczny) elektryczne oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, udarowe i tarciowe, termitowe, zgniotowe i gazowe na specjalnych maszynach zwanych zgrzewarkami lub wykorzystując inne urządzenia do podgrzewania i/lub docisku.
Wymagania dotyczące zdawania egzaminu na zgrzewacza związane są tylko z niektórymi czynnościami zawodowymi. Dotyczą one konserwacji i obsługi urządzeń technicznych w myśl rozumienia Ustawy o dozorze technicznym. Ze względu na potencjalne zagrożenia ze strony urządzeń technicznych osoby zajmujące się ich konserwacją muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Wymagania
do góry
Aby zostać zgrzewaczem w rozumieniu w/w Ustawy należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;
 • spełnić wymagania dotyczące odbycia szkolenia i/lub uzyskania praktyki, gdy jest to wymagane szczegółowym programem certyfikacji,
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności,
 • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
do góry

 • złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego
  - egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
  - egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych,
 • otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 2 lata,
 • otrzymanie legitymacji zgrzewacza.

Czynności zawodowe
do góry
Do zadań zgrzewacza należy:

 • stosowanie różnych metod zgrzewania i korzystanie z różnych typów zgrzewarek i urządzeń do zgrzewania, zgodnie z przeszkoleniem lub uprawnieniami;
 • czytanie rysunków konstrukcyjnych i zapoznawanie się z oznaczeniami zgrzein;
 • przygotowywanie części do zgrzewania przez oczyszczanie powierzchni i wzajemne zestawianie poszczególnych elementów;
 • cięcie elementów (blach, prętów) przeznaczonych do zgrzewania - jeśli proces technologiczny nie stanowi inaczej;
 • organizowanie roboczego stanowiska do zgrzewania;
 • obsługa i konserwacja zgrzewarek, urządzeń i sprzętu do zgrzewania;
 • przestrzeganie technologii procesu zgrzewania i dobór parametrów zgrzewania;
 • sprawdzanie wizualne jakości wykonanych połączeń, pomiary geometrii (wymiarów) zgrzewanych wyrobów, a także sprawdzanie wytrzymałości połączeń zgrzewanych - jeśli zgrzewacz jest do tego działania przeszkolony;
 • utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń, z uwzględnieniem racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż.;
 • wykonywanie obliczeń kosztów operacji zgrzewania lub usługi;
 • wykonywanie operacji lutozgrzewania po odpowiednim przeszkoleniu;
 • przecinanie palnikiem acetylenowo - tlenowym, łukiem elektrycznym, palnikiem plazmowym lub laserowym elementów konstrukcyjnych;
 • łączenie elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów przez zgrzewanie (najczęściej podgrzanie aż do lokalnego nadtopnienia i docisk mechaniczny) elektryczne oporowe, indukcyjne, ultradźwiękowe, udarowe i tarciowe, termitowe, zgniotowe i gazowe na specjalnych maszynach zwanych zgrzewarkami lub wykorzystując inne urządzenia do podgrzewania i/lub docisku;
 • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, jak: młotki, pilniki, szlifierki, oraz przyrządami kontrolno - pomiarowymi.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.