Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Terapeuta zajęciowy

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód terapeuty zajęciowego jest pod kodem 325907.

Opis
Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Wymagania
do góry
Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Dodatkowo za terapeutę zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, uznajemy osobę, która:

  1. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub
  2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego.
  W warsztatach terapii zajęciowej mogą być oprócz terapeutów zajęciowych zatrudniani instruktorzy terapii zajęciowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Zadania zawodowe
do góry
Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu może wykonywać poniższe czynności:

 1. komunikować się z pacjentami;
 2. oceniać sytuację społeczną chorych;
 3. określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne;
 4. wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka;
 5. charakteryzować procesy patologiczne;
 6. oceniać sytuację zdrowotną pacjenta;
 7. określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
 8. planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
 9. motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
 10. rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;
 11. projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
 12. wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
 13. organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 14. uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego;
 15. uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 16. wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;
 17. motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
 18. tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
 19. dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów;
 20. projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;
 21. promować zdrowy styl życia;
 22. prowadzić dokumentację terapeutyczną;
 23. współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej;
 24. korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo - rehabilitacyjnymi;
 25. udzielać pierwszej pomocy;
 26. nadzorować pracę w pracowni i warsztacie terapii zajęciowej;
 27. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 28. organizować stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 29. racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej;
 30. korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 31. postępować zgodnie z zasadami etyki;
 32. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych;
 33. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.