Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik pożarnictwa

Email PDF


Opis
Wymagania
Służba przygotowawcza
Droga zawodowa
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika pożarnictwa jest pod kodem 311919.

Opis
do góry
Technik pożarnictwa - osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych.

Wymagania
do góry
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne w tym przestępstwo skarbowe,
 • korzysta w pełni z praw publicznych,
 • jest zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia tej służby,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie.

Służba przygotowawcza
do góry
Zasady naboru
Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Ponadto, aby umożliwić podjęcie służby w PSP prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia, takie jak:

 • Prawo jazdy kat. B - 2 pkt
 • Prawo jazdy kat. C - 4 pkt
 • Uprawnienia ratownika medycznego - 5 pkt
 • Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt
 • Uprawnienia płetwonurka - 3 pkt
 • Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat - 3 pkt
 • Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt
 • Udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt
 • Wykształcenie - 3-5 pkt
   średnie techniczne - 3 pkt
   zdany egzamin maturalny - 4 pkt
   wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt

Punktacja może być doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.

Test sprawności
Jeśli chce się podjąć służby w Państwowej Straży Pożarnej, to trzeba również zdać test sprawności fizycznej. Do wykonania testu sprawności fizycznej zostanie dopuszczona osoba, jeśli:

 • posiada zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia,
 • ma właściwą wydolność organizmu, stwierdzoną na podstawie przeprowadzonej zmodyfikowanej próby "Harvard Step-up Test"
 • Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test").
  Wyposażenie:
  stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,
  stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,
  stoper,
  metronom.
  Wykonanie próby:
  badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
  metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
  czas trwania pełnego ćwiczenia:
  - 4 minuty dla kobiet,
  - 5 minut dla mężczyzn.
  W ciągu podanego czasu wchodzi się na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) stawia się swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia się prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia się lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia się do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.
  Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia siada się na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).

  W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, nie zostaje się dopuszczonym do zaliczenia testu sprawności fizycznej.
 • Test sprawności fizycznej składa się z następujących konkurencji, za pomocą których badane są podstawowe cechy motoryczne kandydatów.
  1. Próby dla kobiet.
  a) siady proste z leżenia tyłem,
  b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy,
  c) bieg wahadłowy 4 x 10 m.

  2. Próby dla mężczyzn.
  a) bieg na 50 m i 1 000 m,
  b) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
 • W okresie zimowym zamiast biegu na 50 m wprowadza się bieg zygzakiem (koperta), zamiast biegu na 1 000 m wprowadza się ćwiczenie wytrzymałościowe pod nazwą "delfin".
  a) bieg zygzakiem (koperta).
  b) ćwiczenie wytrzymałościowe "DELFIN".

W przypadku nie zaliczenia jednej z konkurencji (ma się prawo do 2 prób) za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną - co jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Zakres testów sprawnościowych może być modyfikowany w zależności od potrzeb.

Droga zawodowa
do góry
Najtrudniejsze są egzaminy wstępne. Zaczyna się od specjalistycznych badań lekarskich w poradniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz testów sprawności fizycznej, które sprawdzają, czy kandydat nie ma lęku wysokości. Potem kandydatów obowiązuje test z chemii, fizyki i języka obcego oraz egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego.

Każdy musi posiadać świadectwo dojrzałości i nie przekroczyć 25 roku życia, nie może być karany i musi się odznaczać warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP.

Po tym, jak już się pozytywnie przejdzie egzaminy wstępne, droga ta będzie wyglądała następująco:

 • szkolenie podstawowe - 3 - miesięczne, odbywające się w formie skoszarowanej w jednej ze szkół PSP bądź w jednym z ośrodków szkolenia w komendach wojewódzkich PSP;
  po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,
 • szkolenie uzupełniające - realizowane w tej samej formie co szkolenie podstawowe;
  po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje do zajmowania stanowisk przewidzianych dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej,
 • uzyskanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 2 lata nauki w jednej ze szkół aspirantów. Kształcenie techników pożarnictwa realizowane jest w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu.
 • zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa. Egzamin składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy, to dwuczęściowy egzamin pisemny, obejmujący w części pierwszej - wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu, a w części drugiej - wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Etap drugi to egzamin praktyczny, sprawdzający praktyczne umiejętności w danym zawodzie.

Na temat szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka można przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Można spróbować też innej drogi. Aby pracować w Państwowej Straży Pożarnej równocześnie podnosząc swoje kwalifikacje i zostać technikiem pożarnictwa można:

Rozpocząć pracę w jednej z jednostek organizacyjnych PSP, a następnie przechodzić przez kolejne etapy zdobywania kwalifikacji pożarniczych, aż do zdobycia tytułu zawodowego technika pożarnictwa. Należy jednak zaznaczyć, że to przełożony kieruje strażaka na szkolenia, kursy czy do szkoły, co oznacza, że zdobywanie kolejnych kwalifikacji będzie uzależnione od polityki kadrowej jednostki, w której jest się zatrudnionym.

Pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażakowi, który w ramach służby kandydackiej albo będąc skierowanym do szkoły Państwowej Straży Pożarnej uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Czynności zawodowe
do góry
Technik pożarnictwa przygotowany jest do:

 • realizacji zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku: walki z pożarami, klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, awarii oraz zagrożeń spowodowanych toksycznymi środkami przemysłowymi,
 • wykonywania określonych funkcji dowódczych,
 • organizowania toku służby w jednostce,
 • prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 • realizowania zadań związanych z prowadzeniem spraw kadrowych, kwatermistrzowskich oraz finansowych,
 • sprawowania czynności prewencyjnych w zakresie prowadzenia rozpoznawania zagrożeń, podejmowania przeciwdziałania tym zagrożeniom, propagowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • wykonywania funkcji organizacyjnych, kontrolnych i dowodzenia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych państwowej straży pożarnej,
 • kontrolowania przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach, podczas procesów technologicznych, na obszarach wiejskich, miejskich oraz leśnych, a także rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
 • dowodzenia jednostkami taktycznymi państwowej straży pożarnej na szczeblu plutonu i kompanii,
 • nadzorowania przestrzegania przez załogę bezpiecznych warunków pracy,
 • wstępnego ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru,
 • posługiwania się dokumentacją zagrożonych obiektów, przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ppoż. oraz funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • analizowania sprawności działania automatycznych zabezpieczeń ppoż., alarmowych oraz wykrywających inne lokalne zagrożenie,
 • prowadzenia szkoleń i ćwiczeń dla załóg z zakresu wykorzystania technicznego wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w różnorodnych warunkach eksploatacyjnych,
 • organizowania i prowadzenia zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń na obiektach, a także sprawdzianów gotowości bojowej straży pożarnych i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi,
 • sprawdzania stanu technicznego i nadzorowania konserwacji wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • posługiwania się komputerem i wykorzystywania odpowiednich programów podczas pracy.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.