Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Ratownik medyczny

Email PDF

Wymagania
Czynności zawodowe
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód ratownika medycznego jest pod kodem 325601.

Wymagania
do góry
Zawód ratownika medycznego, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, może wykonywać osoba, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;

3. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu;

4. ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne;
lub
ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny";
lub
posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego;
lub
posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia - na temat doskonalenia można znaleźć informacje w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Po 5 latach pracy na stanowisku ratownika medycznego można zostać starszym ratownikiem medycznym.

Czynności zawodowe
do góry

Zgodnie z Art. 11 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego polega na:

 1. zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
 2. dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,
 3. transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 4. komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 5. organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych*

*medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w Art. 32 Ust. 1 pkt 2 w/w Ustawy, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego wyszczególnione są w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Zadania zawodowe
do góry

Do zadań ratownika medycznego należy:

 1. korzystanie z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 2. rozpoznawanie stanów nagłych;
 3. określanie rodzajów i stopni zagrożeń cywilizacyjno - środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;
 4. określanie stopni występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;
 5. zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałanie zwiększaniu liczby ofiar;
 6. zapewnianie opieki medycznej ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych;
 7. prognozowanie zachowań osób objętych zagrożeniem, zapobieganie wystąpieniu paniki;
 8. posługiwanie się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywanie ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;
 9. ustalanie kolejności udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;
 10. współuczestniczenie w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;
 11. wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;
 12. rozpoznawanie stanu utraty przytomności, ocenianie jej stopni, zabezpieczanie funkcji życiowych osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;
 13. prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej bezprzyrządowo oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;
 14. objaśnianie działania stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcji somatycznych po ich podaniu;
 15. udzielanie, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;
 16. pełnienie ratowniczego nadzoru medycznego nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;
 17. wykonywanie medycznych czynności ratunkowych w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;
 18. organizowanie i szkolenie zakładowych służb ratownictwa medycznego;
 19. popularyzowanie wiedzy ratowniczej we wszystkich środowiskach;
 20. współdziałanie w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym;
 21. prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 22. utrzymywanie w pełnej gotowości stacjonarnych i mobilnych punktów ratowniczych;
 23. komunikowanie się z chorym i poszkodowanym;
 24. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 25. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 26. współpraca z lekarzem, pielgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych;
 27. współpraca z przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych;
 28. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 29. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
 30. stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
 31. stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.