Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Psycholog

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka rozwoju
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód psychologa jest pod kodem 263401.

Opis
do góry
Psycholog - osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności (w myśl Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów) na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Wymagania
do góry
Psychologiem, zgodnie z w/w Ustawą, może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
 • odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa - stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu,
 • po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.

Ścieżka rozwoju
do góry

 • psycholog może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie psychologii po odbyciu szkolenia, określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu państwowego albo po uznaniu równorzędnego tytułu specjalisty uznanego za granicą;
 • wybór subdyscypliny, odbycie specjalizacji zawodowej: psychologia reklamy, psychologia pracy, psychologia zarządzania i organizacji, psychologia sądowa, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia sportu, psychologia kliniczna, psychologia rozwoju człowieka, psychologia zdrowia, psychologia wychowawcza, psychoterapia, doradztwo personalne;
 • odbycie 4 - letniego szkolenia w zakresie psychoterapii i uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty;
 • złożenie wniosku o wpis na listę psychologów - wpisu dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowanego;
 • wpis na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów - wpis na listę psychologów następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Czynności zawodowe
do góry
Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

 • diagnozie psychologicznej,
 • opiniowaniu,
 • orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
 • psychoterapii,
 • udzielaniu pomocy psychologicznej,
 • prowadzeniu badań psychologicznych i rozwijaniu teorii w zakresie psychologii ogólnej i subdyscyplin (psychologii klinicznej, ogólnej, pracy, rozwojowej i wychowawczej, społecznej oraz psychologii pracy),
 • planowaniu i przeprowadzaniu testów w celu dokonania pomiarów psychicznych, fizycznych i innych cech, takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności,
 • interpretowaniu i ocenianiu wyników testów oraz udzielaniu porad,
 • analizowaniu wpływu dziedziczności oraz czynników społecznych, zawodowych i innych na sposób myślenia i zachowanie,
 • prowadzeniu poradnictwa lub wywiadów i zajęć terapeutycznych z jednostkami i grupami (treningi interpersonalne itp.),
 • utrzymywaniu kontaktów z członkami rodzin, władzami oświatowymi lub pracodawcami i zalecaniu możliwych rozwiązań problemów i postępowań,
 • studiowaniu czynników psychologicznych i emocjonalnych lub zaburzeń osobowości oraz konsultowaniu się z odpowiednimi specjalistami,
 • opracowywaniu programów szkoleń w zakresie problematyki psychologicznej,
 • prowadzeniu szkoleń nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, narkomanii i innych zjawisk patologicznych w szkole,
 • prowadzeniu działalności naukowej i dydaktycznej,
 • przygotowywaniu naukowych referatów i raportów,
 • publikowaniu wyników badań,
 • uczestniczeniu w konferencjach i seminariach naukowych.

Osoba na stanowisku psychologa prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego. Prowadzi również działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką; prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno - wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.