Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Przewodnik turystyczny

Email PDF

Opis
Wymagania
Ścieżka rozwoju
Zadania przewodnika turystycznego
Przewodnik górski dla określonych obszarów górskich

Przewodnik miejski dla poszczególnych miast

Przewodnik terenowy dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych

Międzynarodowy przewodnik wysokogórski

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód przewodnika turystycznego górskiego jest pod kodem 511302, zawód przewodnika turystycznego miejskiego jest pod kodem 511303, natomiast zawód przewodnika turystycznego terenowego jest pod kodem 511304.

Opis
do góry

Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy

Przewodnik turystyczny to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do udzielenia informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzania wycieczek i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach.

Wymagania
do góry
Aby zostać przewodnikiem turystycznym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć 18 lat;
 • skończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie;
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy);
 • nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
 • odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego.

Aby zostać przewodnikiem turystycznym, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i zdany egzamin. Dotyczy to zwłaszcza osób, które chcą wykonywać ten zawód w górach, miastach, czy województwach (regionach).

Ścieżka rozwoju
do góry

 • podstawowe szkolenie ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych;
 • podstawowe szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na przewodników turystycznych z podziałem na przewodników górskich, miejskich i terenowych;
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.
  część teoretyczna - pisemna (test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru) i ustna (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania),
  część praktyczna - dla przewodników miejskich i terenowych trwa 1 dzień; natomiast dla przewodników górskich - 2 dni
 • złożenie wniosku do marszałka województwa o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego, wydanie legitymacji i identyfikatora;
 • otrzymanie uprawnień;
 • zdanie egzaminu ze znajomości języka obcego;
 • udział w szkoleniach uzupełniających w celu zdobywania uprawnień na wyższe klasy.

Zgodnie z & 18. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, potwierdzeniem posiadania uprawnień przewodnika turystycznego jest legitymacja i identyfikator noszony w widocznym miejscu podczas pełnienia obowiązków. Identyfikator jest ważny przez 5 lat od dnia jego wydania.

Zadania przewodnika turystycznego
do góry

Do zadań przewodnika turystycznego należy:

 • oprowadzanie turystów lub odwiedzających,
 • udzielanie fachowej i aktualnej informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach,
 • sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy,
 • podczas prowadzenia turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść wymagającch odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu.

Przewodnik górski dla określonych obszarów górskich
do góry

Aby zostać przewodnikiem górskim, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy spełnić następujące wymagania:

 1. ukończyć 18 lat;
 2. ukończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie;
 3. posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy);
 4. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
 5. odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego;
 6. następnie odbyć szkolenie na przewodnika górskiego i zdobyć uprawnienie klasy trzeciej.

Przewodnik górski klasy trzeciej
do góry

Warunkiem uzyskania uprawnienia przewodnika górskiego klasy III jest wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie określonym programem szkolenia, niezbędnymi do:

 • prowadzenia wycieczek w warunkach letnich i zimowych po szlakach i drogach dopuszczonych do ruchu turystycznego;
 • prowadzenia wycieczek autokarowych, na określonym obszarze górskim, zwanym dalej "obszarem uprawnień".

Przewodnik górski klasy drugiej
do góry

Przewodnik górski klasy III ubiegający się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy II na danym obszarze powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykazać się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie określonym programem szkolenia, niezbędnymi do:
  a) prowadzenia wycieczek górskich pieszych w warunkach letnich wszystkimi szlakami oznakowanymi na określonym obszarze górskim, zwanym dalej "obszarem uprawnień", oraz szlakami określonymi w programach szkolenia, w warunkach zimowych,
  b) prowadzenia wycieczek autokarowych wszystkimi drogami na obszarze uprawnień;
 2. posiadać co najmniej dwuletni staż przewodnika górskiego klasy III;
 3. prowadzić wycieczki co najmniej przez 30 dni, a przewodnik tatrzański - 90 dni;
 4. wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego na klasę drugą na tym obszarze;
 5. złożyć oświadczenie o wykazie przejść, obejmującym przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, a także przejścia narciarskie.

Przewodnik górski klasy pierwszej
do góry

Przewodnik górski klasy II ubiegający się o uzyskanie uprawnień przewodnika górskiego klasy I na danym obszarze powinien spełniać następujące warunki:

 1. wykazać się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie określonym programem szkolenia, niezbędnymi do:
  a) prowadzenia wycieczek górskich pieszych w warunkach letnich wszystkimi szlakami oznakowanymi na określonym obszarze górskim, zwanym dalej "obszarem uprawnień", oraz szlakami określonymi w programach szkolenia, w warunkach zimowych,
  b) prowadzenia wycieczek autokarowych wszystkimi drogami na obszarze uprawnień;
 2. posiadać co najmniej trzyletni staż przewodnika górskiego klasy II;
 3. prowadzić w klasie II wycieczki w warunkach letnich i zimowych co najmniej przez 50 dni, a przewodnik tatrzański - 90 dni;
 4. wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego na klasę pierwszą na tym obszarze;
 5. złożyć oświadczenie o wykazie przejść, w okresie, w którym posiadał uprawnienia przewodnika górskiego klasy II, obejmującym przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, a także przejścia narciarskie.

Zadania przewodników górskich
do góry

Do zadań przewodnika górskiego należy:

 • dostosowanie trasy wyprawy do możliwości i ekwipunku turystów,
 • instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowaniu się w górach,
 • przekazywanie turystom informacji o trasie i okolicy,
 • zapoznawanie turystów z walorami regionu i ciekawszymi okazami przyrody na trasie, np. drzewa, skały,
 • przekonywanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody,
 • propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony środowiska przyrodniczego podczas prelekcji itp.,
 • pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty,
 • rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju,
 • troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów,
 • zapewnienie turystom pomocy w razie potrzeby.

Przewodnik turystyczny górski oprowadza turystów po obszarach górskich w tym szlakami górskimi, zapoznając ich z walorami przyrodniczymi, krajoznawczymi i innymi miejscowego środowiska, dbając w szczególności o ich bezpieczeństwo na szlaku i zapewniając im w razie potrzeby pomoc.

Przewodnik miejski dla poszczególnych miast
do góry

Aby zostać przewodnikiem miejskim, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć 18 lat;
 • ukończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie;
 • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy);
 • nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
 • odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego;
 • następnie odbyć szkolenie na przewodnika miejskiego i zdobyć uprawnienia.

Posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego jest wymagane w przypadku wykonywania zadań przewodnika turystycznego w następujących miastach:
a) Gdańsk, Gdynia, Sopot (łącznie)
b) Katowice oraz inne miasta konurbacji górnośląskiej(łącznie)
c) Kraków
d) Lublin
e) Łódź
f) Poznań
g) Szczecin
h) Toruń
i) Warszawa
j) Wrocław

Zadania przewodników miejskich
do góry

Do zadań przewodnika turystycznego miejskiego należy:

 • dostosowywanie programu zwiedzania miasta do całości programu imprezy,
 • przedstawienie miasta i poszczególnych jego obiektów (kościoły, zamki, pałace, kamienice, place, pomniki, muzea itp.) w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę skondensowanej wiedzy,
 • powiązanie informacji o mieście z historią, kulturą i geografią całego kraju,
 • ukazanie powiązań historycznych, kulturalnych i innych z historią i kulturą Europy,
 • pokazanie miasta z uwzględnieniem różnic i analogii w stosunku do miasta lub kraju, z którego pochodzą turyści,
 • utrwalenie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku miasta,
 • znajomość historii kraju i powszechnej historii miasta i poszczególnych obiektów wraz ich wnętrzami, setkami obrazów, rzeźb, detali architektonicznych, symboliki,
 • pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodego turysty,
 • opanowanie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zachowanie w każdej sytuacji opanowania i grzeczności,
 • dobra orientacja w terenie,
 • rozbudzanie wśród turystów, zwłaszcza młodych, chęci poznawania kraju,
 • propagowanie turystyki, krajoznawstwa z uwzględnieniem historii i gospodarki miasta podczas prelekcji,
 • oprowadzanie po obiektach i obszarach znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli te obiekty i obszary są związane z historią, kulturą lub gospodarką miasta.

Przewodnik turystyczny miejski oprowadza turystów, udzielając informacji o mieście i poszczególnych obiektach, o ich historii i tradycji, a także o związkach z resztą kraju.

Przewodnik terenowy dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych
do góry

Aby zostać przewodnikiem terenowym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych należy spełnić następujące wymagania:

 1. ukończyć 18 lat;
 2. ukończyć szkołę średnią, a więc tym samym posiadać wykształcenie minimum średnie;
 3. posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy);
 4. nie być karanym za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego;
 5. odbyć szkolenie teoretyczne i praktykę przewodnicką oraz zdać egzamin na przewodnika turystycznego;
 6. następnie odbyć szkolenie na przewodnika terenowego i zdobyć uprawnienia.

Zadania przewodnika terenowego
do góry

Do zadań przewodnika terenowego należy:

 • oprowadzanie (piesze, autokarowe lub inne) uczestników imprezy określoną w programie trasą,
 • dostosowywanie programu zwiedzania miasta lub określonego terenu do całości programu imprezy,
 • przedstawianie miasta, poszczególnych jego obiektów lub danego terenu w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego obrazu, ale i w miarę pełnej wiedzy,
 • przekazywanie informacji o geografii, historii, gospodarce, kulturze danego regionu,
 • powiązanie informacji o mieście, obiekcie lub terenie z historią, kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawianie ich roli w życiu społecznym i gospodarczym państwa,
 • utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku zwiedzanego regionu lub kraju,
 • rozbudzanie wśród uczestników imprezy, zwłaszcza młodych, chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa,
 • zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi krajobrazowymi i innymi zwiedzanej trasy,
 • wygłaszanie prelekcji z przezroczami czy filmami na tematy związane z historią, geografią, ochroną środowiska,
 • dbanie o bezpieczeństwo turystów na trasie imprezy i udzielanie im pomocy w razie potrzeby,
 • dopilnowanie realizacji pełnego programu imprezy,
 • kontrola jakości świadczeń i ich zgodności z zamówieniem,
 • wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością,
 • dbanie o dobre imię organizatora imprezy i nie narażanie go na straty.

Międzynarodowy przewodnik wysokogórski
do góry

Uprawnienia międzynardowych przewodników wysokogórskich nie są ograniczone terytorialnie i obejmują:

 • prowadzenie i szkolenie turystów podczas wyjść wspinaczkowych i alpinistycznych,
 • prowadzenie i szkolenie turystów podczas zjazdów narciarskich i snowboardowych, w szczególności poza zorganizowanymi terenami turystycznymi i narciarskimi,
 • prowadzenie i szkolenie turystów podczas pokonywania stromych koryt rwących potoków górskich i wodospadów przy użyciu technik alpinistycznych bez sprzętu pływającego.

Więcej informacji dotyczących opłat egzaminacyjnych, przeprowadzania egzaminów, oraz programów szkoleń można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.