Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pracownik zabezpiecz. technicznego II st.

Email PDF


Opis
Wymagania
Opłaty
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia jest pod kodem 541311.

Opis
do góry
Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia to osoba, która realizuje zadanie ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Odpowiada za montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenia osób i mienia oraz montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania.

Wymagania
do góry
Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, może otrzymać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty
do góry
Opłata za wydanie licencji, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 22 lipca 1998 roku w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony, wynosi 50% opłaty skarbowej za wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Wydaje ją, lub odmawia wydania Komendant Wojewódzki Policji, właściwy ze względu zamieszkania wnioskującego.

Zadania zawodowe
do góry

Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia jest uprawniony do wykonywania poniższych zadań:

 • montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenia osób i mienia,
 • eksploatacji, konserwacji, potrzebnych napraw zainstalowanego sprzętu,
 • montażu urządzeń i środków mechanicznych, mających służyć ochronie,
 • konserwacji, napraw, a także awaryjnego otwierania urządzeń w miejscach zainstalowania,
 • opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,
 • organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warto również zaznaczyć, że Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia określa obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.