Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Pracownik ochrony fizycznej II st.

Email PDF


Opis
Wymagania
Egzamin
Opłaty
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód pracownika ochrony fizycznej II stopnia jest pod kodem 541309.

Opis
do góry
Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia to osoba posiadająca tym samym uprawnienia pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Jest więc uprawniona do stałej, lub doraźnej ochrony fizycznej. Jest również upoważniona do opracowywania planu ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Wymagania
do góry
Licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, może otrzymać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu oficera w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony drugiego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją.

Egzamin
do góry
Osoby, które nie posiadają dyplomów i świadectw potwierdzających uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, aby uzyskać licencję muszą zdać egzamin. Egzamin organizuje komendant wojewódzki policji, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna składa się z części pisemnej i ustnej. Ocena negatywna z części pisemnej skutkuje niedopuszczeniem do części ustnej egzaminu.
Część praktyczna to egzamin z umiejętności samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzeleckich.
Oceny są dwustopniowe - pozytywna lub negatywna.

Minimalny zakres programów kursów dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia określa Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

Zakres obowiązujących tematów do egzaminu zawiera Załącznik nr 5 do w/w Rozporządzenia. W przypadku, jeśli kandydat nie posiada licencji I stopnia, obowiązują go również tematy z Załącznika nr 4 do w/w Rozporządzenia.

Opłaty
do góry
Opłata za wydanie licencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 roku w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony, wynosi 50% opłaty skarbowej za wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Licencję wydaje się na czas nieokreślony. Wydaje ją, lub odmawia wydania Komendant Wojewódzki Policji, właściwy ze względu zamieszkania wnioskującego.

Zadania zawodowe
do góry

Pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia jest uprawniony do wykonywania poniższych zadań:

 • stałej lub doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia,
 • dozorowania sygnałów w systemach alarmowych, które są w nich gromadzone i przetwarzane,
 • uczestniczenia w konwojowaniu przedmiotów niebezpiecznych i wartościowych, w tym wartości pieniężnych,
 • opracowywania planu ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej,
 • ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 • stosowania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na pracownika ochrony,
 • użycia broni palnej w przypadkach określonych w w/w ustawie.

Z racji faktu, że praca ta może okazać się niebezpieczna, jak również wymagać działania w sytuacjach zagrożenia osoba wykonująca ten zawód musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami oraz predyspozycjami.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.