Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Opiekunka dziecięca

Email PDF

Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód opiekunki dziecięcej jest pod kodem 325905.

Wymagania
do góry
Opiekunką dziecięcą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie opiekunka dziecięca. Dodatkowo za opiekunkę dziecięcą uznajemy osobę, która ukończyła liceum medyczne lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom opiekunki dziecięcej.

Po 5 latach pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej można zostać starszą opiekunką dziecięcą.

W placówce oraz w placówce wsparcia dziennego wymagane jest ukończenie szkoły medycznej przygotowującej do pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej lub pielęgniarki.

Zadania zawodowe
do góry
Opiekunka dziecięca uprawniona jest do wykonywania następujących zadań:

 1. wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 2. diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 3. stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 4. doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 5. planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
 6. uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
 7. planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
 8. wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
 9. stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
 10. wykonywania pomocy do zabaw;
 11. wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
 12. kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
 13. nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
 14. organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 15. stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;
 16. modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;
 17. wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka;
 18. prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
 19. rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;
 20. współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
 21. dbania o bezpieczeństwo dzieci;
 22. rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
 23. udzielania pierwszej pomocy;
 24. podejmowania działań profilaktycznych;
 25. wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka;
 26. planowania i realizowania edukacji prozdrowotnej i promowania postaw prozdrowotnych;
 27. współpracy w zespole wychowawczo - pielęgnacyjnym;
 28. korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 29. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 30. organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 31. postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 32. przestrzegania praw dziecka;
 33. stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 34. stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Księgarnia - zdrowie, medycyna

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.