Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Operator urządzeń radiowych kl. C

Email PDF

Opis
Wymagania
Wniosek
Egzamin
Dodatkowe informacje

Opis
do góry
Osoba posiadająca świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy C jest uprawniona do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810 -2000 kHz, 3500 - 3800 kHz, 21000 - 21450 kHz, 28000 - 29700 kHz, 144-146 MHz, 430 - 440 MHz, 10 - 10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadectwo wydaje się na czas nieokreślony.

Wymagania
do góry
Osoba ubiegająca się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy C powinna:
a) odbyć szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie tematyki egzaminu określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.
Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia wystawiane przez ośrodek szkoleniowy.

Wniosek
do góry
Do przystąpienia do egzaminu niezbędne jest złożenie wniosku o wydanie świadectwa na minimum 14 dni przed terminem egzaminu wskazanym we wniosku.
Powinien on zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • nazwisko rodowe,
 • określenie posiadanego obywatelstwa,
 • adres do korespondencji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia,
 • kopie dowodów wniesienia opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa.

Egzamin
do góry
Zakres wymogów egzaminacyjnych oraz niezbędnych szkoleń zawiera Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych z dnia 4 listopada 2008 r.
Egzamin jest jednoetapowy. Wykaz przedmiotów egzaminacyjnych i wymogi dla miejsca przeprowadzania egzaminu zawiera Załącznik nr 8 do w/w Rozporządzenia.
Formę egzaminu ogłasza Prezes UKE w Dzienniku Urzędowym UKE i w Biuletynie Informacji Publicznej UKE co najmniej na 2 tygodnie przed sesją egzaminacyjną.
Punktację oraz sposób przeprowadzania egzaminu zawiera Art. 19 w/w Rozporządzenia.
Harmonogram egzaminów na następny rok kalendarzowy ustala prezes UKE do dnia 31 grudnia i ogłasza go w biuletynie Informacji Publicznej UKE, dostępnym na stronach urzędu.

Dodatkowe informacje
do góry
Opłaty
Za przeprowadzenie egzaminu: 25 zł
Za wydanie świadectwa: 15 zł

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.