Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informacje
UOKiK - Aktualności
Kanał RSS zawierający dane z sekcji "Urząd -> Aktualności"

 • Fundusze inwestycyjne - policz i nie przelicz się
  • Dziś w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego.

   

  • Dziś w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” radzimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu inwestycyjnego.
  • Zanim powierzysz swoje pieniądze TFI, sprawdź koszty z jakimi wiąże się  inwestowanie w fundusze inwestycyjne, porównaj wysokość opłat pobieranych przez różne fundusze inwestycyjne i dokładnie zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi wybranego funduszu.
  • Pamiętaj, że możesz nie tylko zyskać, ale też stracić – dlatego sprawdź ryzyka związane z inwestowaniem, wysokość opłat i możliwość wycofania środków.

  Trwa kampania Prezesa UOKiK „Policz i nie przelicz się”, w której radzimy, jak uchronić się przed nietrafionymi inwestycjami finansowymi. Wśród licznych produktów umożliwiających pomnażanie oszczędności funkcjonują fundusze inwestycyjne, będące formą zbiorowego inwestowania pieniędzy. Wpłacasz środki do funduszu, a Towarzystwo nim zarządzające inwestuje je np. w akcje, obligacje, nieruchomości czy wierzytelności.

  – W założeniu fundusze inwestycyjne to rozwiązanie dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy, doświadczenia czy czasu, aby samodzielnie grać na giełdzie czy kupować instrumenty finansowe. Pomnażanie swoich oszczędności chcą powierzyć profesjonalistom. Trzeba jednak pamiętać, że fundusze inwestycyjne mają skomplikowany charakter i w przeszłości nie raz przynosiły straty. Przed podpisaniem umowy zalecam wnikliwe zapoznanie się z warunkami i ryzykami opisanymi np. w prospekcie emisyjnym, przyjętą przez dany fundusz strategią inwestowania czy doświadczeniem doradców inwestycyjnych zarządzających nim - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.


  Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

  Rodzaje funduszy inwestycyjnych

  Fundusze inwestycyjne są instrumentami, w ramach których połączone środki indywidualnych inwestorów są wspólnie inwestowane w różne instrumenty. Z założenia udział w takim funduszu umożliwia inwestorom w ramach jednego produktu skorzystanie z zasady dywersyfikacji lokat i instrumentów inwestycyjnych. Ze względu na politykę inwestycyjną rozróżnia się:

  • fundusze z ochroną kapitału, inwestujące przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, tj. bony skarbowe i obligacje skarbowe,
  • fundusze zrównoważone charakteryzujące się mniej więcej równymi udziałami akcji i obligacji w portfelu,
  • fundusze elastycznego inwestowania, które mogą w zależności od koniunktury na rynku finansowym, zmieniać sposoby inwestowania środków pieniężnych. Należy również wymienić fundusze agresywne lokujące 100 proc. aktywów w akcje podmiotów rozpoczynających swoją przygodę z giełdą licząc na ich szybki potencjał wzrostu wartości.

  Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi rozróżniamy też: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Udział inwestorów w FIO i SFIO jest potwierdzany przydzieleniem jednostek uczestnictwa. Natomiast w przypadku FIZ emitowane są certyfikaty inwestycyjne. Różnice w działaniu tych instrumentów wynikają m.in. z ich płynności, a więc łatwości uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Kwestie płynności funduszu wiążą się z ryzykiem braku możliwości dokonania wypłat przed upływem określonego w umowie okresu.

  Ryzyka

  Bez względu na rodzaj funduszu inwestycyjnego wiążą się one z licznymi ryzykami. Przy funduszach powiązanych z akcjami występuje ryzyko spowodowane wyceną wartości jednostek lub certyfikatów w związku ze zmianami wartości portfeli akcji, które wynikają z ich notowań. Mogą one przynosić ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, ale mogą też generować znaczne straty w czasie załamania rynku. To ostatnie może np. wynikać z upadłości przedsiębiorców, których akcje lub obligacje korporacyjne są istotnym składnikiem portfela inwestycyjnego funduszu.

  Opłaty

  Decydując się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne należy liczyć się z koniecznością poniesienia określonych opłat, które mają pokryć koszty działalności TFI. Opłaty są pobierane w różnych momentach realizacji umów. Mogą one być pobierane stale w trakcie realizacji umowy, jak też jednorazowo w zależności od dokonanych operacji. Koszt działalności TFI pokrywany jest stałą opłatą za zarządzanie. Natomiast opłaty dystrybucyjne oraz umorzeniowe są pobierane jako procent od każdej wpłacanej lub wypłacanej kwoty. Dodatkowo mogą być pobierane inne należności, np. z tytułu zamiany lub konwersji, które mają pokryć koszty zamiany lub konwersji pomiędzy subfunduszami. Towarzystwa przewidują również własne prowizje od sukcesu tzw. success fee uzależnione od wzrostu wartości aktywów, które mogą być kalkulowane na różne sposoby.

  Biorąc pod uwagę różnorodność opłat manipulacyjnych, wysokość prowizji i wszelkich innych należności, a także różnorodność nazw jakimi są one określane, przed zawarciem umowy należy uważnie zapoznać się z informacjami udostępnianymi przez dystrybutorów oraz na stronach internetowych TFI. Należy zweryfikować sposób wyliczenia wartości środków pieniężnych, które zostaną wypłacone w momencie wycofania środków z funduszu inwestycyjnego przed każdą decyzją inwestycyjną.

  Window dressing – bądź czujny

  Inwestor powinien być szczególnie uczulony na komunikaty zarządzających funduszami inwestycyjnymi mówiącymi o wyjątkowych zyskach „w ostatnim okresie” (zazwyczaj krótkim, np. trzech miesięcy) szczególnie, jeśli sam fundusz inwestycyjny jest jeszcze małym podmiotem pod względem zarządzanych aktywów i działa na rynku od niedawna. Zarządzający funduszami stosują niekiedy odmianę praktyki zwanej window dressing (dekorowania okna), która polega na wykazaniu krótkoterminowych, wyjątkowo wysokich, zysków aby zwabić inwestorów, nie zaznaczając jednak, że utrzymanie takiego poziomu rentowności w długim okresie jest w praktyce niemożliwe. Praktyka taka jest możliwa dzięki operacjom finansowym, które są w stanie wykazać znaczący zysk w wybranym okienku czasowym, choć jednocześnie ukrywają odroczone straty, które ten zysk w niedalekiej przyszłości zniwelują. Jest to szczególnie łatwe i efektowne, gdy fundusz zarządza stosunkowo niewielkimi środkami, a zatem na początku jego działalności.

  Zanim zainwestujesz w fundusze inwestycyjne…

  1. Zgromadź informacje o ofercie i dokładnie je przeanalizuj

  Dostarczone przez sprzedawców materiały powinny zapewnić podstawową wiedzę o charakterze inwestycji, wiążących się z nią ryzykach, kosztach i zabezpieczeniach. Informacje te znajdziesz m.in. w prospektach emisyjnych a także w ich statutach czy też kluczowych informacjach dla inwestorów. Zapoznając się z treściami dokumentów, zweryfikuj, czy otrzymałeś wymienione w nich załączniki. Domagaj się od sprzedawcy udostępnienia kompletnych dokumentów przed podpisaniem umowy. Masz prawo zabrać je do domu i zapoznać się z nimi. Tylko dokładna ich analiza, może ochronić cię przed podjęciem pochopnej decyzji o powierzeniu oszczędności w inwestycje, które nie odpowiadają twoim potrzebom.

  Nie poprzestawaj jednak na informacjach zawartych w otrzymanych dokumentach. Bardzo ważne jest sprawdzenie modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania. To, w jaki sposób działa TFI, ma duże znaczenie dla wyboru funduszu. Takie informacje znajdziesz w internecie, ale bądź czujny - nie każda podana tam pozytywna opinia musi być wiarygodna.

  Uważaj też na dane historyczne dotyczące efektywności i zysku funduszy inwestycyjnych. Ze względu na takie zmiany społeczno-ekonomiczne, jak np. pojawienie się kryzysów gospodarczych czy pandemii, dobre wyniki z przeszłości nie muszą się powtórzyć. Te informacje nie mogą być jedynym czynnikiem, który bierzesz pod uwagę.

  1. Porównaj oferty

  Na rynku dostępnych jest wiele funduszy inwestycyjnych, zgodnie z raportem KNF na koniec 2020 r. funkcjonowało ich aż 737. Różnią się m.in. wysokością pobieranych opłat, ryzykami, minimalnym czasem zamrożenia środków, a także instrumentami, w które fundusz inwestują. Przed powierzeniem pieniędzy warto zebrać informacje o różnych konkurujących ze sobą funduszach.

  1. Sprawdzić wysokość kosztów i możliwość wycofania środków

  Inwestowanie w fundusze wiąże się z koniecznością poniesienia różnych opłat, np. za zarządzanie, za sukces, dystrybucyjnych, uwzględniających koszty prowadzenia funduszu, a także naliczanych w związku z wcześniejszym zakończeniem inwestycji. Ich wysokość może mieć bezpośrednie przełożenie na wielkość potencjalnego zysku, jaki uzyskasz po zakończeniu inwestycji. Jednak na wartość zwracanych inwestorom środków ma również wpływ możliwość zawieszenia czy też wstrzymania wypłat przez TFI. Informacje tego dotyczące muszą być zawarte w dokumentach określających warunki umów, z którymi należy się zapoznać z uwagą przed podjęciem każdej decyzji inwestycyjnej.  

  1. Dowiedz się, jakie są ryzyka konkretnego funduszu

  Sukces działania funduszu może zależeć od przyjętej strategii inwestowania, a więc w jakie instrumenty były inwestowane środki, np. akcje, obligacje, wierzytelności, nieruchomości. Poziom ich stabilności, płynności może się przekładać na ryzyko, a więc nie tylko prawdopodobieństwo poniesienia strat, ale też możliwości wycofania środków przez inwestorów.

  Fundusze inwestycyjne są bezpośrednio powiązane z czynnikami ryzyka takimi, jak wysokość stóp procentowych, otoczenie prawne, koniunktura na rynkach finansowych. Zaburzenia notowań spółek giełdowych, trudności finansowe banków czy funduszy inwestycyjnych, mogą bezpośrednio przełożyć się na efektywność konkretnych funduszy powiązanych z nimi bezpośrednio oraz pośrednio.

  O kampanii Prezesa UOKiK

  Kampania Prezesa UOKiK „Policz i nie przelicz się” ma na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa konsumentów. Spoty od 6 września można obejrzeć w telewizji i usłyszeć w radiu. Emitowane są bezkosztowo, m.in. w oparciu o art. 31 c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  - Zachęcam do włączenia się w naszą kampanię media, instytucje i organizacje pozarządowe. Wszelkie formy wsparcia kampanii umożliwią dotarcie do szerokiego grona odbiorców i wpłyną na poprawę bezpieczeństwa konsumentów ― mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  Spoty kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” są dostępne na stronie UOKiK.

  Konsument.edu.pl

  Znajomy podsyła ci linka i namawia do zarabiania milionów? Sprawdź, czy wpadniesz w pułapkę inwestycyjną. Odwiedź stronę www.konsument.edu.pl - to symulator portalu społecznościowego, w którym w bezpieczny sposób pokazujemy, jakie triki stosują oszuści. Każda „pułapka” kończy się podsumowaniem: radami, co i jak należy sprawdzić przed skorzystaniem z oferty, a także informacją, gdzie udać się po pomoc. Witrynę można bezpłatnie wykorzystać do edukacji młodzieży – zawiera specjalne menu dla edukatorów wraz z 10 scenariuszami lekcji. 

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL • Zgłoś swoją pracę magisterską lub doktorską i wygraj nawet 8000 zł
  • 29 października upływa termin przesłania prac na konkurs Prezesa UOKiK.
  • Pula nagród wynosi 57 tys. zł.
  • Zapraszamy do zgłoszenia swojej pracy.
  • 29 października upływa termin przesłania prac na konkurs Prezesa UOKiK.
  • Pula nagród wynosi 57 tys. zł.
  • Zapraszamy do zgłoszenia swojej pracy.


  Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską ma na celu zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów i konkurencji. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

  Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  Co, gdzie, kiedy

  Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę magisterską powinno uwzględniać:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  2. egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej,
  3. jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej),
  4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  Konkurs na najlepszą pracę magisterską

  Z kolei zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę doktorską powinno uwzględniać:

  1. wypełniony formularz,
  2. egzemplarz pracy (wersja drukowana oraz elektroniczna),
  3. streszczenie (wersja drukowana oraz elektroniczna),
  4. dwie recenzje pracy doktorskiej,
  5. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy.

  Konkurs na najlepszą pracę doktorską

  Formularz zgłoszeniowy i wzór zaświadczenia dostępne są na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

  Komplet powyższych dokumentów należy wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Urzędu do 29 października 2021 r. do godziny 16:15 (decyduje data wpływu). Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską/doktorską ― DK ― konsumenci”.

  Nagrody

  W konkursie na najlepszą pracę magisterską pierwsza nagroda wynosi 5 tys. zł, druga 3 tys. zł, a trzecia 2 tys. zł. Ponadto laureaci mogą odbyć płatne, maksymalnie trzymiesięczne praktyki absolwenckie w UOKiK.

  Dla uczestników konkursu magisterskiego z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda ― wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

  Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie doktorskim w każdej kategorii tematycznej mogą otrzymać kolejno 8 tys., 5 tys. i 3 tys. zł.

  Dodatkowo prace nagrodzone w obu konkursach mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

  Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie http://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php

  Dodatkowe informacje:
  Departament Komunikacji
  tel. 22 55 60 136
  e-mail: [email protected] • Kalkulator zmiany oprocentowania - policz i nie przelicz się
  • Przygotowaliśmy kalkulator, dzięki któremu możesz sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie.

   

  • Niskie oprocentowanie zachęca cię do kupna mieszkania na kredyt? Bądź przygotowany na wzrost rat w przyszłości.
  • Przygotowaliśmy kalkulator, dzięki któremu możesz sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie.
  • Wejdź na finanse.uokik.gov.pl. Policz i nie przelicz się.

  Trwa kampania społeczna Prezesa UOKiK „Policz i nie przelicz się”, w której chcemy zwrócić uwagę konsumentów m.in. na ryzyko wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie – oprocentowania kredytów hipotecznych.


  Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

  Wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej i wpływa na oprocentowanie kredytów. Od maja 2020 r. główna stopa referencyjna jest na rekordowo niskim poziomie - 0,1 proc. (stan na 22 września 2021 r.). Dla porównania w marcu 2015 r. wynosiła 1,5 proc., a w styczniu 2013 r. – 4 proc. Dla wielu osób jest to zachęta do zaciągania kredytów i inwestowania w nieruchomości, jednak warto być świadomym, że wzrost stóp procentowych będzie oznaczał wzrost rat kredytów. Sprawdź na przygotowanym przez UOKiK kalkulatorze, jak mogą się kształtować twoje raty – wejdź na finanse.uokik.gov.pl.

  - Niskie stopy procentowe oznaczają niższe raty kredytów, ale niosą za sobą ryzyko – gdy wzrosną, konsumenci będą płacić wyższe raty. Zdecydowana większość kredytów opiera się na zmiennym oprocentowaniu, co oznacza, że wraz ze zmianą stóp oprocentowania zmianom podlega również wysokość raty kredytu. Dobrym rozwiązaniem jest nadpłacanie kredytu, szczególnie w okresach, kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie – nawet w mniejszych sumach. W ten sposób ewentualny wzrost rat będzie mniej odczuwalny dla portfela – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  Orientacyjną wysokość rat dla różnych stawek oprocentowania można samodzielnie sprawdzić na kalkulatorze. Wejdź na finanse.uokik.gov.pl i wpisz parametry swojego kredytu – kwotę, którą masz do spłaty, wysokość rat lub oprocentowanie oraz datę spłaty ostatniej raty. Kalkulator poda 10 wyników – gdy oprocentowanie rośnie od 0,5 pkt proc. do 5 pkt proc.

  Przykładowo: do spłaty pozostało ci 300 tys. zł. Kredyt masz do połowy 2045 r. Twoja obecna rata to 1,5 tys. zł – zobacz, jak orientacyjnie może się zmieniać wysokość rat:

   

  Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, kredytodawca na formularzu informacyjnym przedstawia ryzyka związane ze wzrostem raty – wylicza ją dla różnych stawek stóp procentowych. Jak wynika z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, konsument musi podpisać oświadczenie, że biorąc kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, jest świadomy ryzyka. - Apeluję do kredytobiorców, aby przygotowali się na ewentualne wyższe raty – warto już teraz orientacyjnie policzyć, ile mogłyby one wynosić. Zachęcam do korzystania z przygotowanego przez nas kalkulatora finansowego. Osoby, które dopiero chcą się starać o kredyt hipoteczny, powinny bardzo dokładnie zapoznać się z wyliczeniami banku, które przedstawiają symulację wzrostu raty - uważa Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

  Zamierzasz wziąć kredyt?

  • Sprawdź na kalkulatorze dostępnym na finanse.uokik.gov.pl jak zmiana oprocentowania może wpłynąć na wysokość twoich rat.
  • Banki mają w ofercie kredyty hipoteczne ze zmiennym, stałym i okresowo stałym oprocentowaniem. Te pierwsze wiążą się z największym ryzykiem – najbezpieczniejsze są kredyty o stałym oprocentowaniu obowiązującym przez cały czas kredytowania. Powinieneś mieć możliwość przejścia z formuły zmiennego oprocentowania na stałe lub czasowo stałe. Tak wynika z Rekomendacji S KNF. Sprawdź koszty takiej operacji i warunki oferty.
  • Bierzesz kredyt hipoteczny? Przeczytaj formularz informacyjny. Otrzymasz go przed zawarciem umowy od każdego kredytodawcy, pośrednika czy agenta. Dzięki temu łatwiej porównasz oferty, ponieważ zawiera informacje o m.in. całkowitej kwocie kredytu, zasadach spłaty, stopie oprocentowania i zasadach jej zmiany.
  • Zwróć uwagę na symulację wysokości rat kredytu hipotecznego, gdy zmienią się stopy procentowe. Czy jesteś przygotowany na wyższe raty po kilku latach?
  • W każdej chwili masz możliwość nadpłacać kredyt lub wcześniej go spłacić. W swojej umowie i tabeli opłat i prowizji znajdziesz warunki, na jakich możesz to zrobić.

  Policz i nie przelicz się!” – to nazwa kampanii społecznej Prezesa UOKiK. Urząd przygotował dwa 30-sekundowe spoty przeznaczone do emisji w telewizji i radio. Ostrzegają przed realną stratą zainwestowanych środków oraz zwracają uwagę na brak możliwości spłaty kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych. Spoty od 6 września można obejrzeć w telewizji publicznej i usłyszeć w radiu. Emitowane są bezkosztowo w oparciu o art. 31 c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Spoty kampanii „Policz i nie przelicz się!” i materiały do pobrania dostępne są na stronie UOKiK.

  W ramach kampanii zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci z UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciel organizacji konsumenckiej oraz powiatowy rzecznik praw konsumenta porozmawiają o:

  • inwestowaniu – typy instrumentów finansowych, ryzyka utraty oszczędności
  • zakupach nieruchomości na kredyt – aktualne problemy i ryzyka związane z niskimi stopami procentowymi
  • nowych narzędziach dla konsumentów oraz rzeczników – prezentacja kalkulatora zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego.

  Spotkanie odbędzie się online, na kanale UOKiK na Youtube, 23 września, w godz. 12.00-13:00. Podczas dyskusji ekspertów możliwe będzie zadawanie pytań.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie • Kredyty hipoteczne i produkty inwestycyjne - webinar z ekspertami

  W ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” zapraszamy na webinar.

  W ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” zapraszamy na webinar, podczas którego eksperci z UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciel organizacji konsumenckiej oraz powiatowy rzecznik konsumentów porozmawiają o:

  • inwestowaniu – typy instrumentów finansowych, ryzyka utraty oszczędności
  • zakupach nieruchomości na kredyt – aktualne problemy i ryzyka związane z niskimi stopami procentowymi
  • nowych narzędziach dla konsumentów oraz rzeczników – prezentacja kalkulatora zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

  Spotkanie odbędzie się online, na kanale UOKiK na Youtube, 23 września, w godz. 12.00-13:00. Podczas dyskusji ekspertów możliwe będzie zadawanie pytań.

   

  Zapraszamy!

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.