Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informacje
UOKiK - Aktualności
Kanał RSS zawierający dane z sekcji "Urząd -> Aktualności"

 • Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska - decyzja Prezesa UOKiK
  • Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej.

   

  • Za krzywdzące praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł.
  • Pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające zaciągnięte kredyty konsumentów oraz wypłacał im kolejne pożyczki bez uzyskania ich zgody i bez oceny zdolności kredytowej.
  • Firma nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i niesłusznie naliczała konsumentom opłaty za okres po rozwiązaniu umowy.


  Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

  Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z Bielska-Białej udziela pożyczek gotówkowych od lutego 2015 roku (realizuje również umowy jako następca prawny Profi Credit Poland Sp. z o.o. oraz Profi Credit Sp. z o.o.). Na tę firmę pożyczkową wpłynęło wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości budziła m.in. pobierana przez spółkę bardzo wysoka opłata za ubezpieczenie.

  - Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych tłumaczy Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

  Profi Credit Polska nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczała im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążała również płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych. Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 roku. Po tym czasie wprowadziła nowe wzorce umów i zaprzestała m.in. dokonywania kolejnych wypłat bez wiedzy konsumentów oraz bez wcześniejszej weryfikacji ich zdolności kredytowej.

  Mimo zaniechania powyższych praktyk, firma nie postępowała w pełni uczciwie względem konsumentów i dalej dopuszczała się kolejnych bezprawnych działań, polegających na żądaniu od konsumentów, których umowy rozwiązała z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

  - Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające obowiązki informacyjne działania nałożyłem na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązałem ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświadczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów - dodaje Prezes UOKiK.

  Szczegóły sprawdź w decyzji Prezesa UOKiK. Decyzja jest nieprawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Pomoc dla konsumentów

  Konsumencie, pamiętaj, że możesz się powołać na prawomocną decyzję Prezesa Urzędu, gdy będziesz dochodził swoich praw w sądzie.

  W przypadku problemów z pożyczkodawcą, warto złożyć reklamację. Jeżeli zostanie ona odrzucona, polecamy kontakt z rzecznikiem konsumentów z twojego regionu.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Dodatkowe informacje dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie • Kontrola IH - zabawki dla dzieci poniżej 3 roku życia
  • Czy zabawki twojego dziecka, takie jak książeczka do kąpieli czy kostka do gry są bezpieczne?

   

  • Czy zabawki twojego dziecka, takie jak książeczka do kąpieli czy kostka do gry są bezpieczne?
  • Sprawdziliśmy 12 modeli zabawek - 4 z nich było źle oznakowanych. 2 z 11 sztuk zawierało niedozwolone stężenie fosforanu tris.
  • Rodzicu, obejrzyj film i zobacz, na co zwracać uwagę, wybierając zabawki.

  Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

  Obejrzyj film i dowiedz się, jak wybrać zabawkę:


  Pobierz film (wersja z lektorem)
  Pobierz film (wersja z napisami)

   

   

   

   

  Jeśli uważasz, że zabawka, którą bawi się twoje dziecko nie jest bezpieczna, sprawdź czy nie znajduje się ona w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK lub w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX - w języku angielskim). Możesz również zgłosić się do Inspekcji Handlowej, której dane znajdziesz na stronie Urzędu, a także zawiadomić UOKiK, korzystając ze specjalnego formularza.

  Listę zabawek z wykrytymi nieprawidłowościami znajdziesz w załączniku.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie • Działalność UOKiK w 2019 roku
  • Ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie 425 mln zł nałożonych kar, więcej niż 800 wydanych istotnych poglądów w sprawach sądowych.

   

  • Ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie 425 mln zł nałożonych kar, więcej niż 800 wydanych istotnych poglądów w sprawach sądowych.
  • To tylko niektóre przykłady działań UOKiK w 2019 roku.
  • Więcej na ich temat można przeczytać w sprawozdaniu z działalności Urzędu.

  W 2019 roku wydaliśmy ponad 950 decyzji, nałożyliśmy pierwszą karę za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz najwyższe w historii kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowanie klauzul niedozwolonych. Jednak to nie liczby są najważniejsze w naszej działalności, ale pomoc konsumentom, dbanie o równe szanse dla uczestników rynku oraz uczciwą konkurencję. Kompetencje Prezesa UOKiK są znacznie szersze niż wskazuje nasza nazwa - zajmujemy się także monitorowaniem systemu nadzoru rynku aby polscy konsumenci kupowali bezpieczne produkty i tankowali paliwo dobrej jakości. Od lipca 2019 roku Inspekcja Handlowa kontroluje również jakość paliw stałych np. węgla – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

  OCHRONA KONKURENCJI

  Praktyki ograniczające konkurencję

  W 2019 roku Prezes UOKiK wszczął 56 postępowań wyjaśniających i 14 postępowań antymonopolowych, w tym 13 postępowań dotyczących niedozwolonych porozumień i 1 w sprawie nadużywania pozycji dominującej. Ponadto urząd wystosował 82 wystąpienia miękkie do przedsiębiorców. Polegają one na żądaniu zmiany bądź eliminacji nieuczciwych działań.

  UOKiK wydał w 2019 roku 12 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, z czego 11 dotyczyło niedozwolonych porozumień horyzontalnych, a jedna porozumienia wertykalnego.  Łączne kary finansowe za praktyki ograniczające konkurencję wyniosły 5,2 mln zł. W dwóch przypadkach sankcje obniżono dzięki programowi łagodzenia kar leniency. Polega on na łagodniejszym traktowaniu uczestnika niedozwolonego porozumienia, jeśli dostarczy istotne dowody i współpracuje z urzędem. W 2019 r. przedsiębiorcy złożyli siedem wniosków o objęcie programem.

  Od kwietnia 2017 r. funkcjonuje w UOKiK program „Sygnalista”, w ramach którego przekazywane są anonimowe sygnały dotyczące potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Początkowo sygnaliści mogli nawiązywać kontakt z Urzędem mailowo lub za pośrednictwem infolinii. Od grudnia 2019 r. zgłoszenia można dokonać za pomocą specjalnej, zapewniającej pełną anonimowość, platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://report.whistleb.com/pl/uokik. W 2019 roku do UOKiK wpłynęło 1531 powiadomień od anonimowych sygnalistów, w tym 57 przez nową platformę. Niektóre z nich zostały wykorzystane podczas 8 przeszukań, które urząd przeprowadził w siedzibach 23 przedsiębiorców. Przeszukanie to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję. Prowadzone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu i najczęściej przy wsparciu policji.

  Kontrola koncentracji

  Ochrona konkurencji to także kontrola koncentracji. W 2019 roku Urząd wszczął 298 postępowań, w których sprawdzał, czy fuzje i przejęcia nie wpłyną negatywnie na rywalizację przedsiębiorców. 2019 rok to 261 zgód na transakcje oraz 5 zgód warunkowych. Zdecydowana większość postępowań (ponad 96 proc.) zakończyła się w pierwszej fazie. Koncentracje najczęściej dotyczyły branży nieruchomości (38), usług finansowych (23) i handlu (21).

  Przewaga kontraktowa

  Rok 2019 to kolejne działania UOKiK dotyczące nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Prezes Urzędu wydał 5 decyzji, w tym pierwszą decyzję nakładającą karę na przedsiębiorcę. Dotyczyła ona T.B. Fruit Polska, a kara za niedotrzymywanie ustalonych przez siebie terminów płatności wynosiła 8,3 mln złotych. Stanowiło to 3 proc. obrotu spółki z poprzedniego roku, co oznacza najwyższy wymiar kary za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej. Wszczęto 19 postępowań wyjaśniających oraz jedno postępowanie właściwe w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Ponadto skierował 40 wystąpień miękkich do przedsiębiorców w celu uzyskania wyjaśnień lub z nakazem zaprzestania wykorzystywania w nieuczciwy sposób swojej przewagi kontraktowej nad rolnikami.

  Pomoc publiczna

  Pomoc publiczna jest ingerencją państwa w mechanizmy wolnego rynku, dlatego stosowana jest w ograniczonym zakresie. UOKiK wstępnie ocenia wsparcie indywidualne i programy pomocowe pod kątem zgodności z prawem unijnym oraz monitoruje pomoc publiczną. W 2019 roku Urząd zaopiniował 19 projektów pomocy publicznej i projektów rządowych oraz notyfikował Komisji Europejskiej 19 projektów przewidujących udzielenie przedsiębiorcom pomocy publicznej. Do Prezesa UOKiK wpłynęły 502 wnioski o dokonanie interpretacji i 499 projektów dokumentów rządowych do analizy.

   

   

  OCHRONA KONSUMENTÓW

  Ochrona zbiorowych interesów konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne

  Niezwykle istotnym obszarem działalności UOKiK była w 2019 roku ochrona wrażliwych grup społecznych, m.in. seniorów. Prezes Urzędu wydał decyzje w sprawie nieuczciwych pokazów handlowych z rekordowymi w historii karami finansowymi: kara dla spółki Exito z Opalenicy wyniosła prawie 4 mln złotych, natomiast dla firmy VGET POLSKA ponad 2,7 mln złotych.

  Stale powracającą kwestią w decyzjach Prezesa były niedozwolone postanowienia umowne dotyczące sposobu ustalania przez banki kursów walut we wzorcach umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Niezwykle ważny z punktu widzenia ochrony konsumentów oraz praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-260/18 Dziubak) z października 2019 r. Rozstrzygnięcie to ma zastosowanie do każdej umowy zawierającej klauzule niedozwolone, dlatego może mieć istotne znaczenie dla kredytobiorców przy dochodzeniu swoich roszczeń od banków przed sądami powszechnymi.

  Prezes UOKiK wszczął 47 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 25 dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz 87 postępowań wyjaśniających. Prezes Urzędu wydał 69 decyzji dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i 17 w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Ponadto w 18 przypadkach przyjęto zobowiązanie przedsiębiorcy do zmiany praktyki. Kary finansowe wyniosły łącznie prawie 240  mln zł. Podejmowaliśmy liczne działania miękkie: wystosowano aż 546 wystąpień do przedsiębiorców o zmianę praktyki. Ponadto 809 razy wydano istotny pogląd w sprawie dla osób walczących o swoje prawa w sądzie.

  Bezpieczeństwo produktów

  Ochrona konsumentów obejmuje również bezpieczeństwo produktów. W 2019 roku Prezes Urzędu wszczął 56 postępowań w tym zakresie i wydał 45 decyzji, przy czym 14 razy nałożył na przedsiębiorców kary pieniężne. Większość firm w trakcie postępowania usuwała zagrożenia lub eliminowała produkty niebezpieczne z rynku.

  UOKiK monitoruje również system kontroli wyrobów nieżywnościowych pod kątem ich zgodności z wymaganiami unijnymi. W 2019 r. wszczęto 264 postępowania administracyjne i wydano 252 decyzje.

   
   

  Inspekcja Handlowa

  Prezes UOKiK dba o bezpieczeństwo produktów w Polsce także poprzez nadzór nad Inspekcją Handlową. Urząd planuje, koordynuje i monitoruje kontrole prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH), a także analizuje ich wyniki. W 2019 r. Inspekcja Handlowa prowadziła 30 ogólnokrajowych kontroli – 19 z zakresu produktów żywnościowych oraz 11 z zakresu produktów nieżywnościowych. Przebadała m.in. ciasta i wyroby ciastkarskie, oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia, zabawki, a także etykiety energetyczne.

  Jakość paliw

  UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej prowadzonych w 2019 r. wykazały, że częściej kwestionowana była jakość paliw ciekłych niż LPG, jednocześnie wyniki kontroli były nieznacznie lepsze niż w roku 2018. W przypadku benzyny i oleju napędowego tylko 1,37 proc. próbek nie spełniało wymagań jakościowych, natomiast w przypadku gazu skroplonego (LPG) było to 0,6 proc.

  LEGISLACJA

  UOKiK jako organ administracji centralnej angażuje się także w tworzenie skutecznych regulacji prawnych. W 2019 r. przeanalizowaliśmy łącznie 1255 projektów aktów prawnych oraz stanowisk do projektów sejmowych, aby zaopiniować je pod względem potencjalnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów.

  Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2019 r. można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]nsumentow.pl
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie • Open Life TU Życie S.A. - decyzja Prezesa UOKiK

  Ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

  • Open Life TU Życie stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).
  • Ubezpieczyciel sprzedawał konsumentom umowy UFK zawierające fundusze kapitałowe bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli klienci.
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Open Life karę ponad 20 mln zł.


  Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

  Instytucje finansowe oferując produkty inwestycyjne np. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, mają obowiązek – zgodnie z rozporządzeniem MIFID II – zweryfikować, czy przedstawiany konsumentom produkt jest dostosowany do ich potrzeb finansowych, doświadczenia inwestycyjnego i wiedzy, a także akceptowalnego poziomu ryzyka. W tym celu przedstawiają konsumentom do wypełnienia ankietę adekwatności. Jeżeli na podstawie wyników takiej ankiety okaże się, że produkt nie odpowiada potrzebom konsumenta, jest dla niego zbyt skomplikowany lub za ryzykowny, wówczas instytucja ubezpieczeniowa powinna odstąpić od sprzedaży takiego produktu inwestycyjnego i poinformować o tym na piśmie. Jeśli jednak konsument, świadomy ryzyka i specyfiki produktu, pomimo wszystko chce zawrzeć taką umowę, to może to zrobić wyłącznie po złożeniu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że został poinformowany o braku adekwatności oferowanego produktu inwestycyjnego.

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w wyniku zawiadomienia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, po przeanalizowaniu w toku postępowania zawieranych przez Open Life TU Życie S.A. z konsumentami umów UFK oraz wypełnionych przez nich przy sprzedaży ankiet adekwatności, wydał decyzję stwierdzającą, że Open Life TU Życie S.A. proponował konsumentom ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie odpowiadające ich potrzebom (misselling).

  W toku postępowania ustalono, że Open Life TU Życie S.A.:

  • oferując konsumentom umowy UFK proponował produkty zawierające bardziej ryzykowne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, niż życzyli sobie tego w ankiecie; przykładowo gdy konsument w ankiecie zaznaczył, że akceptuje średnie ryzyko inwestycyjne, Spółka przedstawiała ofertę funduszy kapitałowych o podwyższonym ryzyku;
  • zawierał z konsumentami umowy UFK na okres dłuższy, niż wskazany przez konsumentów, np. klienci zaznaczali, że są zainteresowani umową na maksymalnie 10 lat, a Open Life TU Życie proponował im umowy, które miały trwać znacznie dłużej – np. do ukończenia przez nich 85. roku życia. Takie działanie mogło narażać konsumentów na straty, gdyż w deklarowanym okresie na jaki chcieli zainwestować pieniądze, wybrane fundusze mogły nie tylko nie przynieść zakładanych zysków, a zrealizować straty ze względu na konstrukcję produktu;
  • wprowadzał niektórych konsumentów w błąd, oferując im umowy UFK nieadekwatne do ich potrzeb i profilu ryzyka określonych na podstawie wypełnionej ankiety, jednocześnie przedstawiając im do podpisu oświadczenie, przenoszące na nich odpowiedzialność za podjętą przez ubezpieczyciela decyzję oraz nie informując ich o jego rzeczywistych skutkach.

  - Proponowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka jest zakazane przez prawo polskie i europejskie. To działanie nieuczciwe, narażające konsumentów na poniesienie przez nich strat finansowych wyższych, niż są w stanie zaakceptować. To niewątpliwie również przejaw braku odpowiedzialności ze strony instytucji finansowej i nadużycie zaufania klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że ubezpieczyciel - jako instytucja zaufania publicznego - zaoferuje im produkt dostosowany do potrzeb i profilu ryzyka. Open Life TU Życie S.A. naruszył zbiorowe interesy konsumentów i za nieuczciwe praktyki został ukarany kwotą ponad 20 mln zł – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

  Prezes Urzędu uznał, że ubezpieczyciel Open Life TU Życie naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożył łącznie karę finansową ponad 20 mln zł (20 011 600 zł). Kwestionowane w decyzji praktyki przedsiębiorca stosował od 2016 r. do drugiej połowy 2018 r. w zakresie missellingu, a w zakresie wprowadzania konsumentów w błąd - do końca 2018 r. Decyzja nie jest prawomocna i Spółka ma możliwość odwołać się do sądu.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 55 60 246
  E-mail: [email protected]
  Twitter: @UOKiKgovPL

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: [email protected]
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
   
wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.