Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

W pi?tek 9 wrze?nia zako?czy? si? ostatni etap egzaminu na rejent�w. Wyniki maj? by? znane w okresie od dw�ch do czterech tygodni. Egzamin trwa? trzy dni. W pierwszym zdaj?cy rozwi?zywali test, sk?adaj?cy si? ze 100 pyta?. Pierwsze opinie wskazuj?, ?e test nie nale?a? do naj?atwiejszych. Do zaliczenia potrzebne jest 60% prawid?owych odpowiedzi.

Drugiego dnia obowi?zywa?y nowe zasady, wprowadzone na kr�tki okres przed egzaminem. Dawa?y one zdaj?cym d?u?szy czas (wyd?u?ony z 6 do 8 godzin) na napisanie projektu aktu notarialnego i opinii prawnej.

Trzeciego, ostatniego dnia kandydaci przygotowywali projekt aktu notarialnego, na co r�wnie? mieli wyd?u?ony czas z 4 do 6 godzin.

Wi?kszo?? kandydat�w zdecydowa?a si? na pisanie drugiego i trzeciego etapu na w?asnych laptopach. Tak? mo?liwo?? r�wnie? wprowadzi?y ostatnie zmiany.

Do egzaminu przyst?pi?o ponad 400 os�b. Wszystkim ?yczymy jak najlepszych wynik�w!

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.