Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Muzealnik

Email PDF


Opis
Wymagania
Zadania zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód muzealnika jest pod kodem 262102.

Opis
do góry
Muzealnik - osoba, która przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem.
Muzealnikiem jest pracownik muzeum, osoba po wyższych studiach w dziedzinie reprezentowanej przez dane muzeum (np. biolog w muzeum zoologicznym, historyk sztuki w muzeum dawnej sztuki, zoolog w muzeum myślistwa, mineralog w muzeum ziemi, muzykolog w muzeum etnograficznym).
Praca muzealnika służy społeczeństwu przez informowanie o walorach i treściach przedmiotów zebranych w muzeum oraz przez ich udostępnianie. W ten sposób muzealnik przyczynia się do pogłębiania wiedzy o danej dziedzinie życia, upowszechniania wartości humanizmu i do kształtowania wrażliwości estetycznej.
Pracownik muzeum przygotowuje ekspozycje dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, czuwa nad ich konserwacją i przechowywaniem; gromadzi, chroni, opracowuje, rozpowszechnia dzieła sztuki, przedmioty zabytkowe oraz różnego rodzaju okazy.

Wymagania
do góry
Pojęcie muzealnik jest pojęciem szerokim. Jako pracownik muzeum można zajmować szereg różnych stanowisk. Wymagania są więc związane z określonym stanowiskiem.
Stanowiska związane z działalnością podstawową muzeów.
Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz wykaz stanowisk można znaleźć w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.
Rozporządzenie to ustala:

Stanowisko Wymagane kwalifikacje
Kustosz dyplomowany - stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w dziedzinie związanej z działalnością podstawową muzeum,
- dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w Art. 2 ustawy o muzeach*,
- staż pracy - 10 lat
Kustosz - wykształcenie wyższe specjalistyczne oraz podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w Art. 2 ustawy o muzeach*,
- znajomość języka obcego,
- staż pracy - 7 lat
Adiunkt - wykształcenie wyższe specjalistyczne,
- staż pracy - 4 lata
Asystent - wykształcenie wyższe zawodowe


* Art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
"Muzeum realizuje cele określone w art. 1 w szczególności przez:
1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny do celów naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej.
"

Zadania zawodowe
do góry
Do zadań muzealnika należy:

 • gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury, to jest wytworów człowieka i tworów jego otoczenia, znajdujących się w muzeum;
 • nadzór nad przydzielonym rejonem ekspozycji;
 • czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
 • udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
 • udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii sztuki;
 • opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
 • wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności (galeriach i muzeach);
 • opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
 • prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z obowiązującym trybem, umów o rekonstrukcję; czuwanie nad wykonaniem prac rekonstrukcyjnych i montażu zgodnie z projektem i ustaleniami komisji muzealnej; przygotowywanie protokołów - odbioru, będących podstawą do rozliczeń finansowych;
 • udział w posiedzeniach komisji muzealnych;
 • udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
 • pełnienie funkcji przewodnika muzealnego - do pracy na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.