Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Projekt rozporz?dzenia - lekarze

Email PDF

Ministerstwo Zdrowia opublikowa?o projekt rozporz?dzenia zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyst�w. Zak?ada on umo?liwienie lekarzom posiadaj?cym specjalizacj? I stopnia oraz odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie medycyny, uznanie tego dorobku jako r�wnowa?nego realizacji w ca?o?ci programu specjalizacji i dopuszczenie lekarza do Pa?stwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu liczba lekarzy drugiej specjalno?ci mog?aby ulec zwi?kszeniu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.