Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Edukacja zawodowa

Email PDF

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w ustawie o systemie o?wiaty. Zgodnie z projektem za?o?e? do nowelizacji ustawy zostan? zlikwidowane licea profilowane oraz technika uzupe?niaj?ce. Zdecydowana wi?kszo?? gimnazjalist�w wybiera nauk? w liceach og�lnokszta?c?cych pomijaj?c mo?liwo?? nauki zawodu.

Jest to w og�lnej opinii droga bardziej presti?owa, otwieraj?ca drog? do studi�w. Z drugiej jednak strony nauka zawodu daje wymierne i bardzo oczywiste korzy?ci. Przy tym nale?y doda?, ?e na drodze nauki np. rzemie?lnika stoj? r�wnie? trudne egzaminy, sprawdzaj?ce wiedz? zar�wno teoretyczn? jak i praktyczn?. Osoba z tytu?em mistrza rzemie?lniczego posiada ogromn? wiedz? oraz mo?liwo?ci pracy i zatrudnienia. Przy utrzymaniu obecnej tendencji w kszta?ceniu zawodowym brak fachowc�w b?dzie coraz mocniej odczuwalny przez rynek.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.