Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Email PDF

Powoli nabiera kolor�w pomys? wprowadzenia ustawy o odr?bnej w?asno?ci obiekt�w budowlanych. Projekt wraz z opisem i stanowiskami wzgl?dem niego poszczeg�lnych organ�w pa?stwowych dost?pny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Warto zaznaczy?, jak przepisy okre?laj? zagadnienie obecnie.

Dzi? prawo w?asno?ci nieruchomo?ci istnieje w trzech g?�wnych rodzajach. Jako pierwsze mo?na wymieni? prawo w?asno?ci do gruntu. Z niego wynika w?asno?? budynk�w trwale z nim zwi?zanych. Kupuj?c np. dom jednorodzinny nabywamy prawo do gruntu na kt�rym stoi budynek. Jako drugie � w?asno?? lokalu, z kt�rego wynika u?amkowa cz??? prawa do gruntu, na kt�rym posadowiony jest ca?y budynek. Po trzecie jest to prawo u?ytkowania wieczystego. Zgodnie z nim, prawo do gruntu nale?y do Skarbu Pa?stwa, lub odpowiedniej jednostki samorz?du terytorialnego, natomiast budynki trwale zwi?zane z gruntem stanowi? w?asno?? u?ytkownika wieczystego.  

Poj?cie obiektu budowlanego zdefiniowane jest w ustawie Prawo budowlane. Odr?bna w?asno?? obiekt�w budowlanych stwarza nowe mo?liwo?ci. Wprowadzenie takich zmian umo?liwia np. odr?bn? w?asno?? obiekt�w budowanych nad drogami, liniami kolejowymi, lub posadowionymi pod nimi. W?a?cicielem np. galerii handlowej po?o?onej ponad lini? kolejow? m�g?by by? dowolny podmiot gospodarczy. Zagadnienie dotyczy szczeg�lnie aglomeracji miejskich, gdzie zag?szczenie zabudowy ukierunkowuje na szukanie nowych rozwi?za? prawnych. Jak wskazuje projekt podobne rozwi?zania funkcjonuj? ju? m.in. w Stanach Zjednoczonych i Norwegii. Oczywi?cie nasuwa si? w zwi?zku z tym zamys?em mn�stwo pyta?, niew?tpliwie jednak mo?liwo?ci prowadzenia nowych inwestycji przy dobrze skonstruowanym prawie by?yby wi?ksze ni? obecnie.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.