Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Egzaminy na certyfikaty ksi?gowe

Email PDF

Spos�b organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzaj?cego kwalifikacje os�b ubiegaj?cych si? o uprawnienia do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych okre?la za??cznik nr 5 do rozporz?dzenia ministra finans�w z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnie? do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 508).

Egzamin przeprowadzany jest dla od 60 do 90 os�b. Odbywa si? on pod nadzorem komisji, w wydzielonej�sali. Nale?y posiada? przy sobie dokument to?samo?ci i w?asnor?cznym podpisem potwierdzi? udzia? w egzaminie. Trwa on 4 godziny i w jego trakcie mo?na korzysta? z przepis�w�prawa oraz kalkulator�w. Informacja o zasadach przeprowadzania egzaminu jest przekazywana r�wnie? tu? przed jego rozpocz?ciem i dotyczy: sposobu przeprowadzania egzaminu, przepisach porz?dkowych obowi?zuj?cych w trakcie przeprowadzania egzaminu, zasadach dokonywania ocen udzielonych odpowiedzi i terminu og?oszenia wynik�w.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.