Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Projekt ustawy o zamianie u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci

Email PDF

Sejm pracuje nad projektem ustawy o przekszta?ceniu u?ytkowania wieczystego w prawo w?asno?ci. 4 lutego tego roku projekt ten trafi? do pierwszego czytania. Zak?ada rozci?gni?cie w czasie ca?ego tego procesu. Z dniem wej?cia w ?ycie ustawy prawo u?ytkowania wieczystego przekszta?cone zosta?oby w prawo w?asno?ci na mocy ustawy.

Osoby, kt�re nab?d? prawo w?asno?ci b?d? zobowi?zane do poniesienia op?aty z tytu?u takiego przekszta?cenia. Op?at? t? stan? si? koszty, kt�re u?ytkownicy wieczy?ci mieli ponosi? ka?dego roku zgodnie z umowami o u?ytkowanie wieczyste, od 2012 r. a? do daty, kt�r? okre?la?a umowa, lub decyzja o oddaniu gruntu w u?ytkowanie wieczyste. Innymi s?owy op?aty za u?ytkowanie wieczyste ponoszone od 2012 r stan? si? niejako ratami, w kt�rych sp?acane b?dzie nabycie nieruchomo?ci. Op?aty te, zgodnie z projektem maj? by? w poziomie op?aty obowi?zuj?cej w 2011 r. Dodatkowo osobom fizycznym, kt�re prawo u?ytkowania wieczystego uzyska?y przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich nast?pcom prawnym, w stosunku do nieruchomo?ci, kt�re w dniu poprzedzaj?cym wej?cie ustawy w ?ycie stanowi?y w?asno?? Skarbu Pa?stwa, w?a?ciwy starosta udzieli, na ich wniosek z?o?ony do 31 grudnia 2012 r., 50 % bonifikaty od op?aty.

Z projektem mo?na i warto si? zapozna?, jest dost?pny na stronie internetowej Sejmu.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.