Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Stanowiska istotne

Email PDF

Wykaz stanowisk
Wymagania
Wniosek
Nadanie uprawnień

 

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód operatora reaktora jest pod kodem 313301.

Natomiast zawód technika dezometrysty promieniowania jonizującego jest pod kodem 315210.

Wykaz stanowisk
do góry

Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

 1. operator reaktora badawczego,
 2. dozymetrysta reaktora badawczego,
 3. starszy dozymetrysta reaktora badawczego,
 4. kierownik zmiany reaktora badawczego,
 5. kierownik reaktora badawczego,
 6. zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy,
 7. specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych,
 8. operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,
 9. kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych,
 10. kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych,
 11. operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,
 12. operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych,
 13. operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii,
 14. operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi.

Wymagania
do góry

Do wykonywania stanowisk 3, 5, 6, 10 wymagane jest:

a) posiadanie wykształcenia wyższego,

b) odpowiedni dla danego typu uprawnień staż pracy w warunkach narażenia,

c) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez jednostki, które zostały wpisane do rejestru Prezesa PAA,

d) oraz zdanie egzaminu z zakresu szkolenia.

Dodatkowo potrzebne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a także o do pracy na stanowisku objętym uprawnieniem, o które ubiega się osoba występująca z wnioskiem o nadanie uprawnienia.

Do wykonywania stanowisk 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14 wymagane jest:

a) posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,

b) odpowiedni dla danego typu uprawnień staż pracy w warunkach narażenia,

c) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez jednostki, które zostały wpisane do rejestru Prezesa PAA,

d) oraz zdanie egzaminu z zakresu szkolenia.

Dodatkowo potrzebne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a także do pracy na stanowisku objętym uprawnieniem, o które ubiega się osoba występująca z wnioskiem o nadanie uprawnienia.

 

 

Wniosek
do góry

Po zdaniu egzaminu kandydat składa do Prezesa Agencji wniosek o nadanie uprawnień. Wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Wniosek taki zawiera:

a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień,

b) informację o rodzaju i typie uprawnień, o które ubiega się osoba,

c) adres do korespondencji,

d) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby.

Nadanie uprawnień
do góry

Uprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nadaje się na okres 5 lat.

Natomiast dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w obiektach jądrowych, uprawnienia nadaje się na okres 3 lat.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.