Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Makler papierów wartościowych

Email PDF


Wymagania
Dodatkowe informacje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód maklera papierów wartościowych jest pod kodem 331102.

Opis
Zawód maklera papierów wartościowych jest ściśle związany z rynkami finansowymi. Makler sprzedaje i nabywa papiery wartościowe w imieniu własnym lub osoby /instytucji zlecającej mu takie zadanie.

Wymagania
do góry
Zgodnie z Art. 127 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na listę maklerów papierów wartościowych może być wpisana osoba fizyczna, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w Art. 305, 307 lub 308 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej; za przestępstwa określone w Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
  • złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych.

Zwolnienie z egzaminu
Zgodnie z Art. 129 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
"Wpis na listę maklerów lub doradców bez konieczności składania egzaminu mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)."

Zgodnie z Ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi organem administracji rządowej w zakresie działalności maklerskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (rozdział 2 w/w Ustawy).
Działalność maklerską reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dodatkowe informacje
do góry
Uzyskanie uprawnień następuje z dniem wpisania na listę maklerów papierów wartościowych.
Formularze wniosków o dopuszczenie do egzaminu, zakresy tematyczne, terminy egzaminów, wysokości opłat i inne przydatne informacje dostępne są w punkcie informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego.

Szereg informacji dostępnych jest również pod adresem internetowym KNF:
http://www.knf.gov.pl/rynek_kapitalowy/maklerzy/Maklerzy_papierow/index.html

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.