Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Lutowacz

Email PDF


Opis
Wymagania
Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
Czynności zawodowe

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód lutowacza jest pod kodem 721201.

Opis
do góry
Lutowacz - osoba, która łączy elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając jako spoiwa metalu o niższej temperaturze topnienia niż metale łączone i topników.
Wymagania dotyczące zdawania egzaminu na lutowacza związane są tylko z niektórymi czynnościami zawodowymi. Dotyczą one konserwacji i obsługi urządzeń technicznych w myśl rozumienia ustawy o dozorze technicznym. Ze względu na potencjalne zagrożenia ze strony urządzeń technicznych osoby zajmujące się ich konserwacją muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Wymagania
do góry
Aby zostać lutowaczem, zgodnie z Ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub posiadać wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową;
 • posiadać znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności;
 • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • zdać egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje.

Ścieżka do uzyskania tytułu zawodowego
do góry

 • złożenie w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o sprawdzenie kwalifikacji - sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę,
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego:
  - egzamin ustny z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
  - egzamin praktyczny polegający na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.
 • otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego - certyfikat jest ważny przez 2 lata.

Czynności zawodowe
do góry
Do czynności wykonywanych przez lutowacza należy:

 • wykonywanie tylko tych czynności lutowniczych i obsługi tych urządzeń, na które uzyskał uprawnienia;
 • czytanie rysunków wykonawczych wyrobów lutowanych;
 • przygotowywanie powierzchni elementów do lutowania przez ich czyszczenie mechaniczne, odtłuszczanie, wytrawianie, pobielanie;
 • dobieranie i przygotowywanie do użycia własnych gatunków lutów i topników;
 • organizowanie stanowiska roboczego do lutowania;
 • ustalanie i/lub przestrzeganie właściwej kolejności czynności w toku przygotowywania elementów, wzajemnego ich zestawiania (montażu) i lutowania;
 • sprawdzanie jakości wykonanych prac lutowniczych na podstawie wyglądu zewnętrznego i prostej kontroli, np. badania szczelności;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu lub usługi;
 • wykonywanie i naprawa innych wyrobów, np. jubilerskich, narzędzi skrawających z ostrzami diamentowymi, węglikowymi, ceramicznymi itp.;
 • łączenie elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając jako spoiwa metalu o niższej temperaturze topnienia niż metale łączone i topników, jeśli są zalecane (lutowanie miękkie, twarde, lutospawanie), wykorzystując do tego celu np. kolbę lutowniczą, wzbudnik indukcyjny, palnik gazowy;
 • obsługiwanie wytwornicy acetylenowej, pieców i agregatów lutowniczych;
 • posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, jak: szczotki, pilniki, szlifierki, oraz przyrządami kontrolnymi;
 • przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.