Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Technik leśnik

Email PDF

Wymagania
Ścieżka rozwoju
Czynności zawodowe
Służba Leśna
Zadania zawodowe Służby Leśnej
Oznaczenia Służby Leśnej

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301.

Opis

Technik leśnik – osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Wymagania
do góry

Technikiem leśnikiem może być osoba, która:

 • ukończyła technikum leśne, a zatem posiada wykształcenie średnie techniczne o kierunku leśnym,
 • po ukończeniu szkoły odbyła roczny staż, pracując w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • zdała egzamin na zakończenie stażu - zdawany w nadleśnictwie,
 • w ciągu roku od zakończenia stażu złożyła z pozytywnym wynikiem, przed komisją, egzamin z zakresu przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów Państwowych,
 • złożyła zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • następnie zostaje tylko zdanie egzaminu do Służby Leśnej – egzamin również zdaje się przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Ścieżka rozwoju
do góry

a) Aby zostać technikiem leśnikiem należy skończyć technikum leśne i na tym zakończyć edukację.

b) Kiedy już zostaniemy technikiem leśnictwa wtedy mamy dwa lata na rozpoczęcie stażu. Nabór na stażystów jest ogłaszany co roku przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Kandydaci wybierani są na podstawie konkursu ocen, jakie uzyskali kończąc technikum na świadectwie maturalnym. Staż trwa rok i polega na poznaniu pracy w lesie od strony praktycznej.

c) Po zakończeniu stażu przeprowadza się egzamin w nadleśnictwie. Ocena w skali 1-10 punktów jest wynikiem przebiegu stażu oraz wiadomości uzyskanych w trakcie stażu.

d) W następnej kolejności w ciągu roku po stażu należy zdać egzamin dla kandydatów do pracy w lasach, który odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Egzamin składa się wyłącznie z testu zawierającego 100 pytań.

e) Jeżeli osoba chętna do pracy w Lasach Państwowych zda ten egzamin i dostanie pracę, czeka ją już tylko egzamin do Służby Leśnej, odbywający się również w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wykaz stanowisk w Służbie Leśnej oraz odpowiadających im wymagań kwalifikacyjnych można znaleźć w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

Czynności zawodowe
do góry

Technik leśnik jest upoważniony do:

 1. planowania, organizowania i nadzorowania zbioru, przechowywania i przygotowywania nasion drzew i krzewów leśnych,
 2. kierowania produkcją szkółkarską oraz planowania, organizowania i nadzorowania prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym,
 3. ustalania potrzeb nawozowych, dobierania nawozów do gleb leśnych, prowadzenia akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych,
 4. kierowania wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów,
 5. rozpoznawania zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych, stosowania środków zapobiegania i przeciwdziałania,
 6. nadzorowania pomiaru oraz określania wieku drzew i drzewostanów, prowadzenia szacunków brakarskich oraz organizowania i nadzorowania pozyskiwania i zrywki drewna,
 7. prowadzenia przebudowy lasów, ustalania składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 8. dokonywania odbioru wykonanych prac, sporządzania stosownej dokumentacji,
 9. dobierania odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewniania ich przygotowania, konserwacji i przechowywania,
 10. organizowania prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowania szkód łowieckich,
 11. kierowania ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym,
 12. patrolowania lasu i prowadzenia dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,
 13. sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
 14. kierowania prywatnym zespołem usługowym na rzecz leśnictwa,
 15. zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu,
 16. dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 17. sporządzania szacunków brakarskich,
 18. kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Służba Leśna
do góry

Na stanowiskach w Służbie Leśnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej mogą pracować osoby, które spełniają określone w nim wymagania oraz zdały egzamin do Służby Leśnej.
Rozporządzenie wymienia szereg stanowisk i funkcji.

Osoby pracujące w Lasach Państwowych zarządzają, organizują i nadzorują prace z zakresu gospodarki leśnej:
nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, dobierają właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac, sporządzają tzw. szacunki brakarskie, kierują zabiegami pielęgnacyjnymi.

Zadania zawodowe Służby Leśnej
do góry

Zadania Służby Leśnej to zadania dotyczące:
 • planowania, organizowania i nadzorowania zbioru, przechowywania i przygotowywania nasion drzew i krzewów leśnych,
 • kierowania produkcją szkółkarską oraz planowania, organizowania i nadzorowania prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym,
 • ustalania potrzeb nawozowych, dobierania nawozów do gleb leśnych, prowadzenia akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych,
 • kierowania wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów,
 • rozpoznawania zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych,
 • stosowania środków zapobiegania i przeciwdziałania,
 • nadzorowania pomiaru oraz określania wieku drzew i drzewostanów, prowadzenia szacunków brakarskich oraz organizowania i nadzorowania pozyskiwania i zrywki drewna,
 • prowadzenia przebudowy lasów, ustalania składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 • dokonywania odbioru wykonanych prac, sporządzania stosownej dokumentacji,
 • dobierania odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewniania ich przygotowania, konserwacji i przechowywania,
 • organizowania prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowania szkód łowieckich,
 • kierowania ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym,
 • patrolowania lasu i prowadzenia dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,
 • sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
 • kierowania prywatnym zespołem usługowym na rzecz leśnictwa,
 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Oznaczenia Służby Leśnej
do góry

Wykaz stanowisk w Służbie Leśnej oraz odpowiadających im wymagań kwalifikacyjnych można znaleźć w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.