Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Inżynier leśnictwa

Email PDF

Wymagania
Ścieżka rozwoju
Możliwość zatrudnienia
Służba Leśna
Czynności zawodowe Służby Leśnej
Oznaczenia służby leśnej

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód inżyniera leśnictwa jest pod kodem 213203.

Opis

Inżynier leśnictwa – osoba zajmująca się zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów.

Wymagania
do góry

Inżynierem leśnictwa może być osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku leśnictwo,
 • odbyła, po ukończeniu studiów, roczny staż w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • zdała egzamin na zakończenie stażu - zdawany w nadleśnictwie,
 • w ciągu roku od zakończenia stażu złożyła przed komisją egzaminacyjną z pozytywnym rezultatem egzamin obejmujący sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów Państwowych.
 • złożyła zaświadczenie upoważniające do ubiegania się o pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • następnie zostaje tylko zdanie egzaminu do Służby Leśnej – egzamin również zdaje się przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Informacje dotyczące tego, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać pracownikiem Służby Leśnej zawiera Art. 45.2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Ścieżka rozwoju
do góry

a) Zawód inżyniera leśnictwa można wykonywać po ukończeniu wyższych studiów na uczelni przygotowującej specjalistów do pracy w leśnictwie. W kraju istnieje kilka szkół tego typu, w których nauka przebiega 3 lub 5 lat, w zależności od rangi nadawanego po ich ukończeniu stopnia naukowego.

W pierwszym przypadku jest to inżynier, a w drugim magister inżynier leśnictwa. Po ukończeniu nauki i pomyślnym uzyskaniu zaliczeń i zdaniu końcowych egzaminów przedmiotowych przychodzi kolej na złożenie i obronę pracy dyplomowej.

Kiedy już zostaniemy inżynierem leśnictwa wtedy mamy dwa lata na rozpoczęcie stażu. Nabór na stażystów jest ogłaszany co roku przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Staż trwa rok i polega na poznaniu pracy w lesie od strony praktycznej.

b)Po zakończeniu stażu przeprowadza się egzamin w nadleśnictwie. Ocena w skali 1-10 punktów jest wynikiem przebiegu stażu oraz wiadomości uzyskanych w trakcie stażu.

c) W następnej kolejności w ciągu roku po stażu należy zdać egzamin dla kandydatów do pracy w lasach, który odbywa się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Egzamin składa się wyłącznie z testu zawierającego 100 pytań.

d) Jeżeli osoba chętna do pracy w Lasach Państwowych zda ten egzamin i dostanie pracę, czeka ją już tylko egzamin do Służby Leśnej odbywający się również w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Możliwość zatrudnienia
do góry

Absolwenci leśnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

 1. jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego,
 2. jednostkach naukowych i badawczych,
 3. administracji państwowej i samorządowej, jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.

W zawodzie inżyniera leśnictwa istnieje zróżnicowanie zadań i czynności uzależnione od stanowiska pracy.

1. Najważniejsze z nich to stanowisko nadleśniczego.

Zadania inżyniera leśnictwa obejmują tu:

 • kierowanie podstawową jednostką państwowego gospodarstwa leśnego – nadleśnictwem,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzoną gospodarką leśną, na podległym danemu nadleśnictwu terenie,
 • bycie zwierzchnikiem wszystkich pracowników nadleśnictwa,
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych osób, bez względu na stanowisko i tytuł zawodowy,
 • określanie obowiązków i celów pracy podwładnych, zależnych od aktualnego i przyszłego stanu lasu, potrzeb gospodarczych, takich jak popyt na drewno i surowce leśne, potrzeb zalesienia oraz uwarunkowane naturalnym cyklem życia lasu (cięcie pielęgnacyjne, zbiór suszu, opieka nad zwierzyną itp.),
 • dokonywanie oceny zagrożeń dla zdrowotności podległych mu kompleksów leśnych i w razie potrzeby podejmowanie decyzji o usunięciu niebezpiecznego czynnika. Chodzi tu głównie o zwalczanie szkodników drzewostanów, drzew, upraw, jak i o ochronę przeciwpożarową,
 • nadzorowanie penetracji lasu przez ruch turystyczny,
 • okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji oraz za szacowanie majątku leśnego. W wypadku powstania szkód musi być w stanie określić ich wielkość, i zaproponować sposoby ich usunięcia,
 • przeprowadzanie szkoleń BHP wśród podległych mu robotników leśnych oraz zaznajamianie ich z nowymi maszynami i zasadami ich obsługi,
 • dokonywanie inspekcji leśnych, poprzez doglądanie przebiegu różnych akcji, wizytowanie miejsca ścinki drzew, nasadzeń szkółkarskich itp.

Zadania nadleśniczego są również określone w Art. 35 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

2. Kolejny przykład stanowiska zajmowanego przez inżyniera leśnictwa różni się zasadniczo od wyżej opisanego. Jest to stanowisko pracownika naukowego katedry leśnictwa w uczelni rolniczej. W zależności od tematu pracy naukowo - badawczej może on pełnić swe funkcje w zakładach hodowli leśnej, geodezji i kartografii, łowiectwa, ekologii leśnej i wielu innych związanych z użytkowaniem lasu.Jako pracownik naukowy prowadzi on badania na dany temat, zbiera o nim informacje i opracowuje je. Informacje te pozyskuje ze specjalistycznych opracowań lub bezpośrednio w terenie - pobierając próbki, testując w praktyce nowoczesne urządzenia. Jego prace są często wykorzystywane w instytucjach branżowych i stanowią podstawę informacyjną do podejmowania decyzji, co do gospodarowania lasem, wdrażania nowych technologii itp. Jako pracownik uczelni prowadzi on również zajęcia dydaktyczne ze studentami - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, związane z wyjazdami w teren.

3. Innym przykładem funkcji pełnionej przez inżyniera leśnictwa jest stanowisko szefa prywatnej firmy zajmującej się wycinką i gospodarczym wykorzystaniem ściętych drzew. Osoba je zajmująca pełni funkcję przełożonego podległych jej pracowników fizycznych, tnących stary lub chory drzewostan i dostarczających go do zakładów obróbki drewna - tartaków, przedsiębiorstw stolarskich itp. Dzięki zdobytemu wcześniej specjalistycznemu wykształceniu, osoba ta uzgadnia terminy i technologię wycinki, kieruje transportem i załatwia wszelkie sprawy administracyjne, takie jak pozwolenia na wycięcie, kontrakty z innymi firmami itp. Bardzo często osobiście dogląda prowadzonych prac, by przebiegały one w sposób zorganizowany i bezpieczny.

4. Inżynier leśnictwa, zatrudniony w Urzędach wojewódzkich, rejonowych, bądź w gminach wykonuje czynności służbowe przewidziane dla urzędników administracji państwowej i samorządowej w zakresie nadzoru nad gospodarką w lasach prywatnej własności.

Absolwenci Wydziału Leśnego mogą ubiegać się również o pracę w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, w szkolnictwie leśnym, placówkach naukowych, prywatnych zakładach usług leśnych oraz w instytucjach związanych z leśnictwem i przestrzennym zagospodarowaniem kraju.

Służba Leśna
do góry

Na stanowiskach w Służbie Leśnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej mogą pracować osoby, które spełniają określone w nim wymagania oraz zdały egzamin do Służby Leśnej.
Rozporządzenie wymienia szereg stanowisk i funkcji.

Osoby pracujące w Lasach Państwowych zarządzają, organizują i nadzorują prace z zakresu gospodarki leśnej:
nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu, dobierają właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac, sporządzają tzw. szacunki brakarskie, kierują zabiegami pielęgnacyjnymi.

Czynności zawodowe Służby Leśnej
do góry

Zadania Służby Leśnej to zadania dotyczące:
 • planowania, organizowania i nadzorowania zbioru, przechowywania i przygotowywania nasion drzew i krzewów leśnych,
 • kierowania produkcją szkółkarską oraz planowania, organizowania i nadzorowania prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym,
 • ustalania potrzeb nawozowych, dobierania nawozów do gleb leśnych, prowadzenia akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych,
 • kierowania wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów,
 • rozpoznawania zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych,
 • stosowania środków zapobiegania i przeciwdziałania,
 • nadzorowania pomiaru oraz określania wieku drzew i drzewostanów, prowadzenia szacunków brakarskich oraz organizowania i nadzorowania pozyskiwania i zrywki drewna,
 • prowadzenia przebudowy lasów, ustalania składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 • dokonywania odbioru wykonanych prac, sporządzania stosownej dokumentacji,
 • dobierania odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewniania ich przygotowania, konserwacji i przechowywania,
 • organizowania prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowania szkód łowieckich,
 • kierowania ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym,
 • patrolowania lasu i prowadzenia dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,
 • sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
 • kierowania prywatnym zespołem usługowym na rzecz leśnictwa,
 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi.

Oznaczenia służby leśnej
do góry

Wykaz stanowisk w Służbie Leśnej oraz odpowiadających im wymagań kwalifikacyjnych można znaleźć w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.