Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Egzaminy radcowskie

Email PDF

Przedstawiamy opublikowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości listę aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na radców prawnych. Lista ta stanowi podstawę do stworzenia pytań egzaminacyjnych. Dla osób korzystających z usług radców prawnych jest też informacją o nabytych kwalifikacjach przez osoby wykonujące ten zawód i zakresu ich wiedzy.

 

 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 5. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 8. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 9. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 12. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 13. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 14. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 15. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 16. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 17. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 18. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 19. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 20. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 21. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 22. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 23. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 24. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 25. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
 26. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 27. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 28. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 29. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 30. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 31. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 32. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 33. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 34. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 35. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 37. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 38. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 39. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 40. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 42. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 43. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 44. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 45. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 46. Kodeks Etyki Radcy Prawnego załącznik do uchwały Nr 5 VII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.,
 47. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 48. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 49. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,
 50. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 51. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.