Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Egzaminy radcowskie

Email PDF

Przedstawiamy opublikowan? przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci list? akt�w prawnych obowi?zuj?cych na egzaminie na radc�w prawnych. Lista ta stanowi podstaw? do stworzenia pyta? egzaminacyjnych. Dla os�b korzystaj?cych z us?ug radc�w prawnych jest te? informacj? o nabytych kwalifikacjach przez osoby wykonuj?ce ten zaw�d i zakresu ich wiedzy.

 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post?powania karnego,
 3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze?,
 4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia,
 5. ustawa z dnia 10 wrze?nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. � Prawo wekslowe,
 8. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w?asno?ci lokali,
 9. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp�?dzielniach mieszkaniowych,
 10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi?gach wieczystych i hipotece,
 11. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator�w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 12. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw�w,
 13. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego,
 14. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych,
 15. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam�wie? publicznych,
 16. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami,
 17. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku?czy,
 18. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe i naprawcze,
 19. ustawa z dnia 16 wrze?nia 1982 r. Prawo sp�?dzielcze,
 20. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w,
 21. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt�rych praw konsument�w oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny,
 22. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg�lnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 23. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej,
 24. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 25. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w?asno?ci przemys?owej,
 26. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S?dowym,
 27. ustawa z dnia 15 wrze?nia 2000 r. Kodeks sp�?ek handlowych,
 28. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 29. ustawa z dnia 13 pa?dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze? spo?ecznych,
 30. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych,
 31. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 32. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 33. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym,
 34. ustawa z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej,
 35. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego,
 36. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi,
 37. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji,
 38. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej � tekst uwzgl?dniaj?cy zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 39. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej � tekst uwzgl?dniaj?cy zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 40. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 41. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o S?dzie Najwy?szym,
 42. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. � Prawo o ustroju s?d�w powszechnych,
 43. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. � Prawo o ustroju s?d�w administracyjnych,
 44. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 45. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 46. Kodeks Etyki Radcy Prawnego za??cznik do uchwa?y Nr 5 VII Krajowego Zjazdu Radc�w Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r.,
 47. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 48. ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post?powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i post?powaniu s?dowym bez nieuzasadnionej zw?oki,
 49. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczeg�lnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunk�w pracy z przyczyn nie dotycz?cych pracownik�w,
 50. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 51. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej.
 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.