Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:17539. Error 9: Invalid character

Egzaminy adwokackie

Email PDF

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci opublikowa?o i poda?o do publicznej wiadomo?ci na swojej stronie internetowej wykaz akt�w prawnych, jakie b?d? obowi?zywa?y aplikant�w, kt�rzy w tym roku podejd? do egzamin�w uprawniaj?cych do wykonywania zawodu� adwokata.�Lista zawiera 53 akty prawne, kt�re stan? si? podstaw? do u?o?enia pyta? testowych na egzamin. Lista ta wygl?da nast?puj?co:

Lista akt�w prawnych obowi?zuj?cych na egzaminie adwokackim:

1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
2. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post?powania karnego,
3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze?,
4. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia,
5. ustawa z dnia 10 wrze?nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
7. ustawa z dnia 29 wrze?nia 1986 r. � Prawo o aktach stanu cywilnego,
8. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. � Prawo wekslowe,
9. ustawa z dnia 16 wrze?nia 1982 r. � Prawo sp�?dzielcze,
10. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o w?asno?ci lokali,
11. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o sp�?dzielniach mieszkaniowych,
12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi?gach wieczystych i hipotece,
13. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokator�w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
14. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo?ciami,
15. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw�w,
16. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg�lnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
17. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego,
18. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych,
19. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opieku?czy,
20. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe i naprawcze,
21. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument�w,
22. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
23. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej,
24. ustawa z dnia 15 wrze?nia 2000 r. Kodeks sp�?ek handlowych,
25. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S?dowym,
26. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo o w?asno?ci przemys?owej,
27. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
28. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczeg�lnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunk�w pracy z przyczyn niedotycz?cych pracownik�w,
29. ustawa z dnia 13 pa?dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze? spo?ecznych,
30. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o ?wiadczeniach pieni??nych z ubezpieczenia spo?ecznego w razie choroby i macierzy?stwa,
31. ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych,
32. ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolnik�w,
33. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej,
34. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi?zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
35. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym,
36. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
37. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej,
38. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
39. ustawa z dnia 12 pa?dziernika 1994 r. o samorz?dowych kolegiach odwo?awczych,
40. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego,
41. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post?powaniu przed s?dami administracyjnymi,
42. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej � tekst uwzgl?dniaj?cy zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
43. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej � tekst uwzgl?dniaj?cy zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
44. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
45. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
46. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o S?dzie Najwy?szym,
47. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
48. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. � Prawo o ustroju s?d�w powszechnych,
49. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. � Prawo o ustroju s?d�w administracyjnych,
50. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
51. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. � Prawo o adwokaturze,
52. uchwa?a Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 pa?dziernika 1998 r. Zbi�r Zasad Etyki Adwokackiej i Godno?ci Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej),
53. rozporz?dzenie Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 28 wrze?nia 2002 r. w sprawie op?at za czynno?ci adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Pa?stwa koszt�w nieop?aconej pomocy prawnej udzielonej z urz?du.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.