Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Kierowca taksówki

Email PDF


Wymagania
Szkolenie i egzamin
Licencje

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód taksówkarza jest pod kodem 832205.

Wymagania
do góry
Kierowcą taksówki, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, może zostać osoba, która:

 • posiada prawo jazdy,
 • ukończyła 21 lat,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • ukończyła szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • zdała egzamin,
  Alternatywnie musi się wykazać co najmniej pięcioletnią praktyką, przy czym przerwa (zależna od kierowcy) nie może być dłuższa niż pół roku.
 • spełnia wymóg dobrej reputacji, czyli nie może:
  - zostać skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne: karne, skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; a także za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  - być wydane w stosunku do niej prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • ma tytuł prawny do pojazdu bądź pojazdów, którymi będzie wykonywała działalność (auta są wpisane do licencji),
 • posiada zabezpieczenie w postaci: środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji, poręczeń albo gwarancji bankowych, poręczeń osób fizycznych lub prawnych, obligacji państwowych, zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gwarancji ubezpieczeniowych, polis ubezpieczeniowych autocasco lub weksli w wysokości:
  - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 9.000 euro,
  - na każdy następny pojazd samochodowy - 5.000 euro,
 • i w końcu ostatni wymóg - uzyskała licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Szkolenie i egzamin
do góry
Licencję może dostać tylko zainteresowany przeszkolony w zakresie transportu drogowego taksówką. Nauka trwa 28 godzin i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez starostę. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie.
Licencje przysługują też osobom, które mają już co najmniej pięcioletnią praktykę taksówkarską i nie przerwały jej na dłużej niż sześć kolejnych miesięcy z przyczyn od nich zależnych.

Szkolenie obejmuje wiedzę praktyczną na temat:

 • przepisów transportowych,
 • ruchu drogowego,
 • prawa przewozowego,
 • taksometrów,
 • podatków dla taksówek,
 • przepisów lokalnych,
 • cen i oznakowania taksówek,
 • topografii terenu,
 • wybranych zagadnień z bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kodeksu pracy oraz postępowania w razie kontroli.

Zasady szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką. Zgodnie z nim samo szkolenie trwa 28 godzin. Obejmuje tematy związane z przepisami o transporcie i ruchu drogowym, taksometrach oraz prawem przewozowym. Kilka godzin kierowcy szkolą się też w zakresie znajomości prawa miejscowego. Muszą się też zaznajomić z topografią miejscowości i dowiedzieć się o usytuowaniu zabytków, obiektów gastronomicznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Poznają również najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy, BHP, podatków i zasad kontroli oraz dowiadują się, jak kulturalnie obsłużyć pasażera.

Licencje
do góry
Zanim przedsiębiorca zacznie wozić zarobkowo ludzi, powinien się dokładnie zapoznać z Ustawą o transporcie drogowym. To ona bowiem reguluje kwestie związane z uzyskiwaniem licencji i zezwoleń przewozowych. Wynika z niej jednoznacznie, że przedsiębiorca, który zamierza zarabiać na przewozach osób, musi mieć odpowiednią licencję. Nie ma znaczenia, czy zamierza wozić ludzi pięciomiejscowym autem osobowym czy dużym autokarem.

Ustawa przewiduje w tym wypadku kilka rodzajów licencji:
a) na krajowy transport drogowy osób; licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
b) na międzynarodowy transport drogowy osób; licencja na międzynarodowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i na obszarze w niej określonych. Licencja ta uprawnia również do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym,

c) na transport drogowy osób taksówką. Licencja na transport drogowy taksówką jest udzielana na określony pojazd i gminę lub gminy sąsiadujące, jeśli zawarły odpowiednie porozumienie. Licencję taksówkową wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Jeżeli taksówkarz ma licencję na konkretną gminę, to w jej granicach może wykonywać przewozy bez przeszkód, przyjmując zlecenia np. na telefon czy czekając na postojach. Natomiast w innym terenie musi liczyć się z ograniczeniami. Nie ma też zakazu zrzeszania się taksówkarzy w korporacje. Taksówkarz może zawozić pasażerów do innego miasta lub w drodze powrotnej ich zabierać. Ma prawo także wozić ludzi poza swoim obszarem, gdy otrzyma takie zlecenie.
Jednak nie wolno prowadzącemu takie auto oczekiwać na postoju taksówek na nowych klientów poza terenem, na którym obowiązuje jego licencja.

Licencję wydaje się na czas określony. Nie można jej odstąpić komu innemu.

- Przepisy nie zabraniają łączenia dwóch rodzajów działalności transportowej. Przedsiębiorca musi mieć wtedy dwie licencje. Np. Jeżeli przedsiębiorca zamierza przewozić zarobkowo ludzi, a nie może uzyskać licencji taksówkowej, albo chce prowadzić działalność nie tylko w swojej gminie, to może się ubiegać o licencję na przewóz drogowy osób. Licencję tę trzeba mieć niezależnie od tego, czy ktoś przewozi osoby samochodem osobowym czy autokarem. Jeżeli przewoźnik zamierza wykonywać regularne przewozy osób (np. prowadzić linię autobusową), to musi też wystąpić o zezwolenie na wykonywanie takich kursów.

Osoba, która chce prowadzić taksówkę, musi zdobyć licencję transportową.
- Liczba takich licencji w poszczególnych miastach i gminach jest ograniczona. Dlatego nie wszyscy kierowcy, którzy ukończyli odpowiednie kursy, mogą ją otrzymać.
Do końca listopada poprzedniego roku gminy określają liczbę nowych licencji, które będą wydane w następnym roku kalendarzowym. Jeżeli tego nie zrobią, to pozostaje dotychczasowa liczba licencji.
- Często zdarza się, że w poszczególnych miejscowościach nawet przez kilka lat liczba pozwoleń się nie zmienia.
- Licencji udziela się według kolejności złożenia wniosków. To zazwyczaj największa przeszkoda dla przedsiębiorców. W niektórych, nawet dużych miastach zwiększa się bowiem liczbę licencji bardzo nieznacznie, np. o dziesięć rocznie, a osób zainteresowanych tą formą działalności jest wielokrotnie więcej.

Żeby uzyskać licencję, przynajmniej jedna z osób z zarządu firmy musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych. Certyfikaty wydaje Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szkolenia i egzaminy odbywają się w różnych miejscach kraju. Lista ośrodków szkolących kandydatów na przewoźników dostępna jest na stronie internetowej ITS.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.