Z pasji do informacji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opis - Tłumacz przysięgły

Email PDF

Wymagania
Egzamin
Wnioski

Wymagania
do góry

Zgodnie z Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Egzamin
do góry

Zgodnie z Art. 4 w/w Ustawy egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części:

1) tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;

2) tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Egzamin na tłumacza przysięgłego uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części egzaminu.

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego może przystąpić do ponownego jego składania nie wcześniej niż po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu.

Koszty egzaminu, w tym opłatę egzaminacyjną, ponosi kandydat na tłumacza przysięgłego.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia egzaminu w części pisemnej i ustnej, z uwzględnieniem obowiązku sprawdzenia umiejętności tłumaczenia pism sądowych i urzędowych oraz tekstów prawniczych.

Wnioski
do góry

Wnioski dotyczące zawodu tłumacza przysięgłego (o wyznaczenie terminu egzaminu, o wpis na listę, o wyrobienie pieczęci, o dokonanie zmian i in.) dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.