Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Opis - Instruktor nauki jazdy

Email PDF


Wymagania
Szkolenie
Wymagane dokumenty
Egzamin

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód instruktora nauki jazdy jest pod kodem 516502.

Wymagania
do góry
Instruktorem nauki jazdy, zgodnie z Art. 105 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienie do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny - szkolenie,
 • zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
 • nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • została wpisana do ewidencji instruktorów.

Szkolenie
do góry
Szkolenie rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem.

Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:
a) podstawowemu - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu.

Na szkoleniu podstawowym kandydaci na instruktorów zapoznają się z następującymi blokami tematycznymi:

Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
Psychologia 10 -
Metodyka nauczania 50 -
Prawo o ruchu drogowym 30 -
Technika kierowania i obsługa pojazdu 18 -
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
Praktyka instruktorska 4 50*

*Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w poniższej tabeli:

Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć
kat. A , A1 lub B1 10
kat. B ,C ,C1, D1, T , B+E , C1+E , D1+E lub Pozwolenie 30
kat. C+E lub D+E 15
kat. D 25

Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie.

Na zakończenie szkolenia wykładowcy wpisują dla poszczególnych przedmiotów końcowy wynik nauczania (pozytywny "P" lub negatywny "N")

b) dodatkowemu
- jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora,
- każdorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu.

Kurs można uznać za ukończony, jeśli kandydat na instruktora:
a) odbył szkolenie,
b) uzyskał pozytywny wynik z każdego bloku tematycznego,
c) posiada wiedzę i umiejętności,
d) uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego ze szkolenia.

Kursy przeprowadzają WORDy - czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, oraz Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Kurs trwa około 4 miesięcy i kosztuje ok. 4 tys. zł. Po zaliczonym egzaminie kandydat zostaje wpisany do ewidencji instruktorów. Od tej chwili posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.

Wymagane dokumenty
do góry

Przed przystąpieniem do egzaminu, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, składany przed przystąpieniem do egzaminu,
 • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka umieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość,
 • dokument potwierdzający posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia,
 • dokumenty poświadczające niekaralność,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:
  - szkolenia podstawowego
  - szkolenia dodatkowego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres, co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii; jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin:
  - kwota opłaty określona jest w stosownym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Egzamin
do góry
Na temat egzaminowania instruktorów nauki jazdy informacje można znaleźć w Rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 

wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.